АНКЕТА

Целта на анкетното проучване е да се проучат кои са най – често използваните форми за продължаващо професионално обучение.
Продължаващото професионално обучение в България се определя като обучение, което се предлага на лица над 16г. възраст, които вече не са част от системата на формалното образование с цел подкрепа на индивида при усвояване на по – добра или по – висока квалификация, за да бъде по – конкурентноспособен на пазара на труда и да се развива кариерно.
Анкетата съдържа въпроса. Част от въпросите са със структуриран отговор и изискват избиране на един от тях, а останалите изискват самостоятелно конструиран отговор
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question