การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) : *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์ : *
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) : *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
Required
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2.การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. การตั้งใจในการให้บริการและการนำไปปฏิบัติ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. การตั้งใจในการให้บริการและการนำไปปฏิบัติ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
5. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4. มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ *
1 ควรปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy