แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อรับทราบความคิดเห็นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ดังกล่าว

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้ต่อเดือน
1.6 ระยะห่างของที่ตั้งที่อยู่อาศัยจากสถานที่โครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง
ตอนที่ 2 การใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่ปรับปรุง/ก่อสร้าง และการรับรู้ข่าวสารของโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง
2.1 ท่านเคยผ่าน/สัญจรหรือใช้ประโยชน์บริเวณหรือสถานที่ที่จะทำการปรับปรุง/ก่อสร้างหรือไม่
2.2 ท่านทราบมาก่อนหรือไม่ว่าจะมีการปรับปรุง/ก่อสร้างในสถานที่ดังกล่าว
2.3 หากท่านทราบมาก่อนว่าจะมีโครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง ท่านทราบมาจากแหล่งใด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการ
3.1 สถานที่ที่ทำการปรับปรุง/ก่อสร้างโครงการโดยรวมมีความเหมาะสม
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.2 รูปแบบที่จะทำการปรับปรุง/ก่อสร้างโครงการโดยรวมมีความเหมาะสมกับพื้นที่
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.3 วัสดุ/โครงสร้างที่ใช้ในการปรับปรุง/ก่อสร้างโครงการโดยรวมมีความเหมาะสม เช่น มีความคงทน แข็งแรง สอดคล้องกับรูปแบบ
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.4 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.5 โครงการลงทุนปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมมีความคุ้มค่า
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.6 งบประมาณการในการลงทุนปรับปรุง/ก่อสร้างในครั้งนี้มีความเหมาะสม
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.7 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมสามารถดึงดูดให้เกิดการใช้ประโยชน์ของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ใช้ทำกิจกรรมนันทนาการมากขึ้น
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.8 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.9 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อตัวท่านมากกว่าผลเสีย
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.10 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโดยรวมมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เช่น ทำให้เกิดเกิดความเป็นระเบียบในสังคมมากขึ้น มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น
เหุตผล/ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service