ShareToWell - Ett gemensamt verktyg för att mäta välbefinnande vid universitetet

European University for Well-Beings (EUniWell) uppdrag innebär utveckling och genomförande av projekt inom många olika forskningsområden som inkluderar studenter, lärare och anställda. EUniWells uppdrag är att främja samarbete mellan partneruniversitet och stödja utvecklingen av tvärvetenskapliga projekt genom att sammanföra yrkesverksamma med olika expertis. För att säkerställa att en förändring sker är det av grundläggande betydelse att analysera och mäta effekterna på flera nivåer av dessa insatser. Att tillhandahålla ett gemensamt verktyg, validerat på flera språk, enkelt och snabbt att använda, skulle underlätta bedömningen och jämförelsen av effekterna av olika insatser inom EUniWell-programmet. Med utgångspunkt i detta syftar projektet till att tillhandahålla ett tillförlitligt och giltigt verktyg för att bedöma välbefinnande. Det specifika målet med detta projekt är den språkliga valideringen av den engelska (UK), franska, tyska, ungerska, svenska, spanska och nederländska versionen av frågeformuläret (som kallas WB-NRSs). Vi förväntar oss att kunna visa att de olika språkversionerna av frågeformuläret har goda psykometriska egenskaper och fungerar likvärdigt. Detta innebär att vi kommer att kunna använda ett gemensamt verktyg för att mäta välbefinnande vid våra åtta europeiska universitet, och när vi behöver mäta och analysera förändringar i välbefinnande som främjas av EUniwells åtgärder kommer vi att kunna generera data som är jämförbara.

Det finns inga rätt eller fel svar, så svara på alla frågor fritt eftersom uppgifterna kommer att samlas in anonymt. Att fylla i frågeformuläret tar cirka 10 minuter av din tid. Tack för ditt deltagande!


PROJEKTSAMORDNARE:


Lali Lindell                                                           email: lali.lindell@lnu.se  
Jenny Lovebo                                                     email: jenny.lovebo@lnu.se 

ANSVARIG FÖR DATAINSAMLING OCH ANALYS:
Francesca Chiesi                                               email: francesca.chiesi@unifi.it

INSAMLING OCH BEARBETNING AV UPPGIFTER:

Insamling och behandling av alla erhållna uppgifter kommer att utföras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR; Förordning (EU) 2016/679).  Uppgifterna kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. All data kommer att samlas in i en helt anonym form, sedan aggregeras och endast som sådan analyseras och spridas för vetenskaplig produktion.


INFORMERAT SAMTYCKE OCH INTEGRITETSPOLICY

Jag intygar härmed:

1.  Mitt samtycke till att delta i den beskrivna forskningen "ShareToWell - Ett gemensamt verktyg för att mäta välbefinnande vid universitetet" och att jag tillåter användning av resultatet för   pedagogiska och vetenskapliga forskningsändamål;

2.  att deltagandet i forskningen är helt frivilligt och att jag är medveten om att det kan avslutas när som helst utan någon konsekvens;

3.  att jag har informerats om forskningens syfte, förfaranden och varaktighet;

4.  att deltagande i forskningen inte medför några speciella fördelar, förutom den kunskap och erfarenhet som jag kommer att få genom deltagandet;

5.  att deltagande i forskningen inte är förenat med någon särskild risk,

6.  att jag inte kommer att få någon ersättning för att ha deltagit i forskningen;

7.  att jag vid eventuella ytterligare frågor kan kontakta projektsamordnarna;

8.  att jag fick all nödvändig information relaterad till forskningen, att jag hade möjlighet att ställa frågor om forskningen och att jag fått tillfredsställande svar i detta avseende;

9.  att jag har informerats och att jag samtycker till att de uppgifter jag tillhandahåller på detta sätt kommer att vara tillgängliga för projektsamordnarna och deras samarbetspartners;

10. att jag har informerats och att jag samtycker till att de uppgifter som samlas in på detta sätt kan användas för vetenskapliga forskningsändamål, i syfte att publicera vetenskapliga artiklar i nationella och internationella publikationer och att min identitet kommer att skyddas eftersom all data kommer att anonymiseras och aggregeras. Endast gruppresultat kommer att vara offentligt tillkännagivna och tillgängliga. Min identitet kommer aldrig att avslöjas, och det kommer inte heller att vara möjligt att på något sätt koppla min identitet till mina svar;

11. att för all ytterligare information kan jag kontakta projektsamordnarna.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jag har läst integritetspolicyn. *
Jag samtycker till att delta i studien. *
Om du vill vara med i utlottningen av vinster ange en kod bestående av 2 siffror och 2 bokstäver (skriv ner koden så att du minns den).
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy