همایش آشنایی با بهینه سازی تصمیمات چرخه عمر دارائی های فیزیکی (با رویکرد ناوگان و تجهیزات سیار)
ثبت نام در ساعت 14 شنبه 16 مردادماه به پایان رسیده است.

This form was created using Google Forms. Create your own