แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดสำรวจข้อมูลคลังปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบของท่านโดยเน้นท่านที่มีบทบาทหลักในชมรมผู้สูงอายุในสังกัด รพ.สต.ของท่าน จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อจัดทำทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุในระดับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

หมายเหตุ - ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 พร้อมนี้ขอภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด้วย 1 ภาพ(ถ่ายจากล้องโทรสัพท์ก็ได้...นะครับ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question