วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง แบบสำรวจความต้องการกำลังคนและคุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ (ตอนที่ 2)

ตอนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการกำลังคน / ต้องการจ้างงาน ของสถานประกอบการ
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question