ANKIETA - Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2030
Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2030 prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia w powiecie myszkowskim, które pozwolą określić największe potrzeby w wybranych dziedzinach życia społecznego, wskazać obszary strategicznej interwencji, zaplanować działania ważne dla harmonijnego rozwoju Naszego Powiatu. Przeprowadzona diagnoza pozwoli nam również dobrze przygotować się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Piotr Kołodziejczyk
Starosta Myszkowski
1. Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Powiecie Myszkowskim? *
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle
bardzo źle
lokalny rynek pracy
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
dostępność i jakość opieki społecznej
dostępność i jakość opieki zdrowotnej
porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców
dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
dostępność i jakość szkolnictwa podstawowego
dostępność i jakość szkolnictwa zawodowego
dostępność i jakość szkolnictwa średniego technicznego
dostępność i jakość szkolnictwa średniego ogólnokształcącego
dostępność i jakość kształcenia ustawicznego ( słuchacze dorośli)
Dostępność instytucji kultury i rozrywki
dostępność instytucji / bazy sportu i rekreacji
stan i jakość dróg
stan środowiska naturalnego
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym: place, skwery, rynki, miejsca spotkań)
dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
aktywność środowisk lokalnych
dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)
dostęp do transportu publicznego
dostęp do internetu
placówki usługowe
2. Jakie inne uwagi ma Pani/Pan do warunków życia w Powiecie Myszkowskim ?
(proszę podać jakie?)
Your answer
3. Które Pani/Pana zdaniem obszary są największym problemem Powiatu Myszkowskiego? *
(proszę zaznaczyć od najważniejszego do najmniej ważnego, gdzie 1= najważniejszy, 5 = najmniej ważny).
1
2
3
4
5
zanieczyszczone środowisko
słabo rozwinięta sieć przedszkoli
patologie społeczne
przestępczość
rynek pracy ( brak ofert, oferty niezgodne z oczekiwaniami pracowników)
słaby dostęp do opieki społecznej
słaby dostęp do opieki zdrowotnej
niski poziom oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych
brak oferty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( szkolnictwo specjalne)
słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno - wypoczynkowa
zły stan dróg
dostęp do internetu
4. Jaki inny Pani/Pana zdaniem obszar jest największym problemem Powiatu Myszkowskiego?
(proszę podać jaki?)
Your answer
5. Które zdaniem Pani/Pana działania powinny być realizowane w pierwszej kolejności? *
(proszę zaznaczyć od najważniejszego do najmniej ważnego, gdzie 1= najważniejszy, 5 = najmniej ważny)
1
2
3
4
5
remonty i budowa dróg
nakłady inwestycyjne na rozwój szkół ponadpodstawowych
nakłady inwestycyjne na rozwój szkolnictwa specjalnego
budowa infrastruktury przy drogach /parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki itp./
wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
nakłady na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki
budowa i modernizacja budynków służby zdrowia
poprawa estetyki Powiatu
współpraca z miastami partnerskimi
wspieranie działań artystycznych, kulturalnych i promocja Powiatu
dostęp do Internetu szerokopasmowego
6. Jakie inne Pani/Pana zdaniem działanie powinno być realizowane w pierwszej kolejności?
(proszę podać jakie?)
Your answer
7. Jakie kierunki rozwoju z wymienionych poniżej są według Pani/ Pana najważniejsze? *
(proszę zaznaczyć od najważniejszego do najmniej ważnego, gdzie 1= najważniejszy, 5 = najmniej ważny).
1
2
3
4
5
Wsparcie działalności związanej z samozatrudnieniem (zakładanie firm, agroturystyka) - programy dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, w tym wdrażanie innowacji (wsparcie informacyjno-doradcze)
Wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy
Zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu poprzez wspieranie procesów wydzielania, uzbrojenia i zagospodarowania terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej
Rewitalizacja terenów i obiektów przeznaczonych na cele gospodarcze i społeczne (np. przemysłowych i poprzemysłowych, zdegradowanej przestrzeni publicznej, zmiana funkcji budynków)
Poprawa zagospodarowania przestrzeni rolnej i leśnej poprzez scalanie gruntów i system zalesień
Zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w infrastrukturze publicznej np. poprzez termomodernizację, montaż odnawialnych źródeł energii
Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych w powiecie
Działania wspierające jakość edukacji ponadpodstawowej, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego
Zwiększenie oferty usług społecznych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi jak również ich opiekunów
Poprawa jakości bazy lokalowej, wyposażenia placówek ochrony zdrowia , jakości i dostępności usług medycznych
Wspieranie procesu zrzeszania się drobnych przedsiębiorców oraz budowanie lokalnego kapitału społecznego w powiecie
Promocja oferty turystycznej powiatu oraz opracowanie programu rozwoju turystyki
Poprawa stanu infrastruktury drogowej: chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Budowa urządzeń zapobiegającym skutkom klęsk żywiołowych
8. Jakie inne kierunki rozwoju niewymienione poniżej są według Pani/ Pana ważne?
(proszę podać jakie?)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy