แบบทดสอบปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21102 ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 30 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อใดเป็นสัญรูปของโปรแกรม Microsoft Word

  Captionless Image
  This is a required question

  3.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  4. ภาพนี้ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม MS word ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  5.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  6.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้มีใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  7.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  8.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  9.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  10.จากภาพ เป็นส่วนประกอบของกรอบหน้าต่างโปรแกรม Ms Word ส่วนนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  12.ถ้าต้องการบันทึกงานเอกสารที่พิมพ์ คลิกที่สัญรูปใด

  Captionless Image
  This is a required question

  13.ถ้าต้องการสร้างงานเอกสารใหม่ คลิกที่สัญรูปใด

  Captionless Image
  This is a required question

  14.ถ้าต้องการคัดลอกข้อความที่พิมพ์ คลิกที่สัญรูปใด

  Captionless Image
  This is a required question

  15.ถ้าต้องการวางข้อความที่คัดลอก คลิกที่สัญรูปใด

  Captionless Image
  This is a required question

  16. ไอคอนนี้ ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  17. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  18. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  19. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  20. ไอคอนนี้ใช้สำหรัุบทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  21. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  22. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  23. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  24. ไอคอนนีี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  25. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  26. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  27. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  28. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  29. ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  30.ไอคอนนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question