TGGS STI Contest Application Form
[TH]
>>ลักษณะผลงานประกวด<<
เป็นโครงงานหรือผลงานของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงวิศวกรรมแขนงต่างๆ โดยสามารถเป็นผลงานที่ผ่านการแข่งขันหรือเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย โปสเตอร์ หรือผ่านการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยผู้สมัครต้องระบุให้ชัดเจน

>>คุณสมบัติผู้เข้าประกวด<<
ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในวันที่สมัคร หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 12 เดือนในวันที่สมัคร กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้เป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถสมัครได้ทีมละ 1 คน

>>ระยะเวลาการรับสมัคร<<
4 กุมภาพันธ์ 2562 – 3 มีนาคม 2562

>>วิธีการสมัคร<<
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดผลงานโดยย่อในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บทคัดย่อ คลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือไฟล์นำเสนอในรูปแบบอื่นๆ จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 เอกสารประกอบการนำเสนอต้องเป็นภาษาอังกฤษ

>>วิธีการประกวด<<
เจ้าของผลงานต้องเลือกนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ นำเสนอด้วย PowerPoint นำเสนอด้วยแผ่นภาพ หรือด้วยผลงานจริง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที รวมการถามตอบ การนำเสนอสามารถเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยนำเสนอผลงานในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

>>การตัดสิน<<
คะแนนจากคณะกรรมการด้านวิชาการ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภาคอุตสาหกรรม จากผู้สนใจเข้าชมผลงานในนิทรรศการแสดงผลงานและจากการลงคะแนนออนไลน์ ผ่านทาง Facebook (โดยคะแนนออนไลน์คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นของคะแนนรวม)

>>รางวัล<<
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท แบ่งเป็น
1. ระดับปริญญาตรี 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
2. ระดับปริญญาโท 2 รางวัล ๆ ละ 4,500 บาท
3. รางวัลยอดนิยม 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
อีกทั้งได้รับข้อเสนอเพื่อรับทุนการศึกษาต่อรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ทุนการศึกษา TGGS Character ทุนการศึกษา TGGS-KMUTNB ทุนฝึกงานที่ประเทศจีน ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนฝึกงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานชั้นนำ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (โดยเงื่อนไขให้เป็นไปตามทุนแต่ละประเภท)

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับการยืนยันให้มานำเสนอผลงาน หากพักอาศัยอยู่ที่ภูมิลำเนาต่างจังหวัดสามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามจริงแต่ไม่เกินผลงานละ 1,000 บาท สำหรับจังหวัดในเขตปริมณฑล และไม่เกิน 2,500 บาท สำหรับจังหวัดนอกเขตปริมณฑล


[EN]
>>Project Entry<<
Any project or work submitted must be a work of a student/students in the fields of science, technology and engineering.
A project or a work that has been previously submitted to any other contest or has been published in the forms of research article, poster etc., or has been submitted to and accepted by an academic conference, is allowed, but the applicant must clearly state this in the application.

>>Eligibility requirements<<
Applicants must be final year undergraduate students or final year master's students at universities on the day of submission, or have graduated no longer than 12 months on the day of submission. Applicants who are undergraduate students may participate as a team of up to 3. Applicants who are master's students may only participate individually.

>>Application period<<
4th February 2019-3rd March 2019

>>How to apply<<
You can apply by filling in the application form online and submitting it together with the details of your entry in either one of the following formats
(i) a short abstract
(ii) a video clip of up to 5 minutes in length
(iii) any other format that must not exceed the limit of 8 A4-size pages

>>Format of contest<<
Contestants can present their projects either at TGGS or online via Facebook Live.
Each team will have 15 minutes (including a Q&A session) to present their project to the judging panel and the audience in English
(i) using presentation slides or
(ii) by demonstrating their prototype
*All presented documents are required to be in English.

>>Judging<<
The judging panel consists of internal academics, external experts from academia and industry, who will evaluate, give comments and award a score to each of the presentations.
Visitors to the exhibition and online viewers can also vote on the contest’s Facebook page. The online vote will account for 20 percent of the final result.

>>Prizes<<
Qualified teams will receive certificates, win cash prizes worth 20,000 bath, and will be entitled to a range of scholarship offers, both domestic and international, such as the TGGS Character and the TGGS-KUTNB scholarship. Moreover, there are scholarships for internships in China, scholarships for research assistants, and scholarships for internships with a number of leading companies and institutions such as EGAT.

Your education level *
Title of a project *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service