แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ของหน่วยงานภายนอก รพ/สสอ/รพสต
การสํารวจความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2559 โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรผู้ใช้ระบบของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ ข้อ 1-9 หรือข้อที่มี * จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1. สังกัดหน่วยงาน *
2.อายุ *
3.ตำแหน่ง *
4.ระดับการใช้งาน *
5.ท่านเคยใช้งานระบบสารบรรณ *
ุ6.ท่านเคยเข้าร่วมประชุมหรืออบรมใช้งานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ *
7.ท่านมีความพร้อมในการรับ-ส่งหนังสือเวียนแบบอิเลคทรอนิกส์ *
8.ท่านต้องการให้มีการรับ-ส่งหนังสือเวียนด้วยกระดาษหรืออิเลคทรอนิกส์ไฟล์ *
9.ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ เป็นภาระ ไม่มีประโยชน์ เห็นควรยกเลิก *
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10.ความพึงพอใจด้านการเวียนหนังสือภายในผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่วยประหยัดเวลา ส่งซ้ำได้ง่าย
สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินไปส่งหลายตึก
ตรวจสอบสืบค้นย้อนหลังได้
ตรวจสอบผู้รับได้
เปิดดูจากที่ไหนก็ได้หากมี Internet
ประหยัดค่าถ่ายเอกสาร ลดโลกร้อน
ออกรายงานทะเบียนหนังสือรับในแต่ละวันได้
Clear selection
11.ความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการ
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน
มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
การเข้าถึงระบบทําได้ง่าย รวดเร็ว
ระบบมีขั้นตอนการทํางานเป็นลำดับเข้าใจง่าย
ระบบมีการแสดงผลข้อมูลรวดเร็ว
Clear selection
12.ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อมูลในระบบมีความถูกตองชัดเจน น่าเชื่อถือ
รายงานผลในระบบฯ สามารถนําไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารได
ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน
Clear selection
13.ความพึงพอใจด้านประสิทธภาพและความปลอดภัย
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
ระบบมีการป้องกันข้อมูลเสียหาย
ระบบมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
Clear selection
14.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่สามารถตอบคําถามหรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น ความพร้อมและมีจิตสํานึกในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา
Clear selection
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy