Ankieta dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Szanowny Mieszkańcu.

Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).
Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych
- zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach ubiegłych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowe, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Miasta i Gminy. Dobrze opracowany plan pozwoli podnieść szanse Miasta i Gminy oraz jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
(np.: dofinansowanie działań termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych)

Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie ze stanem faktycznym.
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wykonuje firma AM Trans Progres Sp.z o.o. z Poznania

W przypadku wątpliwości czy pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z:
- Urzędem Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
tel. 062 721 60 88, sekretariat@kozminwlkp.pl
lub
- firmą AM Trans Progres Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Sarmacka 7
tel. 061 656 97 37, biuro@amtrans.pl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękuję za współpracę!