แบบประเมินกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา
(สำหรับนักเรียนตอบ)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
พร้อมที่จะให้คำแนะนำ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียน
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน
มีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านการเรียน, จริยธรรม และด้านอื่นๆ
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้เรียน
ให้การแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ของ รร.ส.สส.
ผู้เรียนทราบหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.