แบบประเมินความพึงพอใจและผลการใช้ Spot Map online in Chumphae
6 responses
Loading...
Loading responses...
1 เพศ
No responses yet for this question.
2. ปัจจุบันท่านอายุ.............. ปี (นับจำนวนเต็มปี )
No responses yet for this question.
3. สถานะ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ Spot Map online in Chumphae (ด้านการสนองความต้องการของผู้ใช้)
1. ความสามารถในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
No responses yet for this question.
2. ความสามารถในส่วนแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ
No responses yet for this question.
3. สามารถนำไปใช้แจ้งเตือนเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเดงกี(ไข้เลือดออก)ได้
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ Spot Map online in Chumphae (ด้านการทำงานได้ตามเมนูการทำงาน)
4. ความสะดวกในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในส่วนของเมนู
No responses yet for this question.
5. ความถูกต้องของพิกัดที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จากการประมวลผล
No responses yet for this question.
6. ความรวดเร็วในการประมวลผลของข้อมูล
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ Spot Map online in Chumphae (ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน)
7. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่แสดงในแผนที่
No responses yet for this question.
8. การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ Spot Map online in Chumphae (ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน)
9. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ชนิด ขนาด สีตัวอักษร
No responses yet for this question.
10. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
No responses yet for this question.
11. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ Spot Map Online in Chumphae (ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน)
12. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ
No responses yet for this question.
13. คำศัพท์หรือนิยามที่ใช้ผู้ใช้แปลความหมายมีความคุ้นเคยและเข้าใจได้ง่าย
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 ประเมินผลการใช้ Spot Map online in Chumphae เชิงปริมาณและคุณภาพ(ด้านผลการใช้)
1. สามารถเข้าใช้ Spot Map online in Chumphae ผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
No responses yet for this question.
2. สามารถเลือกกรองดูข้อมูล Spot Map online in Chumphae โรคติดเชื้อเดงกี(ไข้เลือดออก) ตามที่ท่านต้องการได้
No responses yet for this question.
3. สามารถดูพิกัดบ้านผู้ป่วยผ่านทางอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 ประเมินผลการใช้ Spot Map online in Chumphae เชิงปริมาณและคุณภาพ(ด้านผลการใช้)
4. สามารถใช้ Spot Map online in Chumphae วางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
No responses yet for this question.
5. สามารถติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อเดงกี(ไข้เลือดออก)ในพื้นที่ท่านจาก Spot Map online in Chumphae
No responses yet for this question.
6. ท่านสามารถใช้ข้อมูลจาก Spot Map online in Chumphae เพื่อแจ้งเตือนโรคติดเชื้อเดงกี(ไข้เลือดออก)ให้แก่คนในพื้นที่ได้
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 4 ร่วมชี้แนะเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
No responses yet for this question.
สิ่งที่อยากให้พัฒนาต่อเนื่อง
No responses yet for this question.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณผู้ที่ตอบแบบประเมินทุกท่าน
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.