รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (รายสัปดาห์)
กรณีข้อมูลไม่เกี่ยวข้องให้กด TAB เผื่อผ่านได้เลย
รอบการรายงาน วันพฤหัสบดีที่ *
ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีในรอบการรายงาน เพื่อจังหวัดสามารถจัดกลุ่มการรายงานประจำสัปดาห์ได้
MM
/
DD
/
YYYY
หน่วยงานที่กรอกข้อมูล/ชื่อผู้กรอก *
*
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์)
จำนวน (กิจกรรม)
จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมที่จังหวัดสนับสนุนส่งเสริมอบรม ศึกษา ดูงาน สาธิต จำลอง หรือต่อยอดโครงการพระราชดำริหรือการผลักดันให้ทำกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การนำราษฎรไปศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริการดูงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ)
จำนวน (โครงการ)
จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
1.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัดตามข้อ 1
ใส่ชื่อ/รายละเอียดโครงการ (ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 1.1 หรือ 1.2 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 1 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 1.3 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณ ตามข้อ 1.1 และ 1.2)
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ :
2.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.1.1 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด (การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ให้หมายรวมถึง (1) จุดตรวจ/จุดสกัด หมายถึงจุดตรวจ จุดสกัดที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย รวมถึง จุดตรวจในหมู่บ้าน ตำบล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (2) ไม่รวมถึง จุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตรวจค้นการจราจร (3) จุดตรวจ/จุดสกัด ที่เป็นด่านถาวรประจำ 24 ชั่วโมง ให้นับ 1 วัน เป็น 1 ครั้ง)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนคดีที่พบการกระทำความผิด (คดี)
จำนวนผู้ต้องหาที่พบการกระทำความผิด (คน)
2.1.2 การตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรม (โรงแรม โรงงาน สถานบริการ หอพักฯ) (การตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรม หมายถึง การนำกำลังของฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการนั้น ๆ หรือ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม (2) สถานประกอบการ หมายถึง โรงแรม สถานบริการ โรงงาน หอพัก ร้านค้า หรือสถานที่อื่นๆที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอาญากรรม เช่น ร้านจำหน่ายสุรา)
จำนวนการตรวจสถานประกอบการ (ครั้ง)
จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
จำนวนคดีที่พบการกระทำความผิด (คดี)
2.1.3 การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน (ผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน หมายถึง ผู้กระทำละเมิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือประกอบคดีอาญาที่เกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน)
จำนวนคดีที่จับกุม (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
2.1.4 การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนัน ( ผู้กระทำตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หมายถึง ผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478)
จำนวนการจับกุม (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
2.1.5 คดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม คดีสำคัญ (คดีอาญาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หมายถึง คดีอุกฉกรรจ์ที่มีผู้เยาว์ นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย และคดีละเมิดสถาบัน)
จำนวนคดีสำคัญ (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
2.1.6 เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่ด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยประชาชนและสถานที่ การป้องกันการก่ออาชญากรรมด้านความมั่นคง (2) ให้นับกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น กลุ่มมอร์เตอร์โชว์รับจ้าง กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัย เป็น 1 เครือข่าย (3) ในกรณีเป็นสายข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นให้นับเป็น 1 เครือข่าย)
จำนวนเครือข่าย (เครือข่าย)
จำนวนสมาชิกเครือข่าย (คน)
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.2.1 จับกุมดคียาเสพติด (คดียาเสพติด ให้นับรวมคดีที่ฝ่ายตำรวจ ทหาร หรือ ฝ่ายปกครองจับกุม)
จำนวนคดีที่จับกุม (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
2.2.2 การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู (ให้นับรวมการบำบัดโดยสมัครใจ การบังคับบำบัด ของทุกหน่วยงานที่ทำในการบำบัด ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยทหาร ฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย)
จำนวนผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู (คน)
2.2.3 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ((1) นับจำนวนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดของทุกหน่วยงาน ที่จังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือในรอบสัปดาห์ (2) กรณีเน้นการช่วยเหลือต่อเนื่องหลาย ๆ ครั้ง ในรอบสัปดาห์ ให้นับเป็น 1 คน หรือกรณีช่วยเหลือต่อเนื่อง ต่อเนื่องจากสัปดาห์อื่น ๆ เป็น 1 คน)
จำนวนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด (คน)
2.2.4 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด (ให้ระบุยอดรวม หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านเข้มแข็งต่อหลักเกณฑ์ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย กำหนด)
จำนวน (หมู่บ้าน/ชุมชน)
2.3 การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
2.3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง (ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง หมายถึงการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันภัยและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551)
จำนวน (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
2.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ((1) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว หมายถึง กิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นเพื่อสร้างระเบียบวินัยแก่ชุมนุมแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดการทางสุขลักษณะ การศึกษา การบังคับใช้กฎหมายแก่บุคคลหรือชุมชนแรงงานต่างด้าว (2) ไม่นับรวมการจับกุมแรงงานต่างด้าวตามข้อ 2.3.1)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
2.4 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และปฏิรูป
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และปฏิรูป หมายถึงกิจกรรมที่หน่วยราชการในจังหวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง รวมถึงงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
2.6 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 2 และรายละเอียดของคดี ข้อ 2.1.5
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 2.1 หรือ 2.5 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 2 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 2.6 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตาม ข้อ 2.1 และ 2.5 และการบันทึกรายละเอียดของคดีทั้งหมด ตามข้อ 2.1.5 ด้วย
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยราชการในจังหวัดจัดขึ้น โดยมีวัตถุหลักเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน รวมหมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อระบายสินค้าทางการเกษตร)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
3.2 การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ((1) ให้นับจำนวนผู้มาลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ผ่านองค์กรการเงินชุมชนและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกระทรวงการคลัง หรือผู้มาขอให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบผ่านหน่วยราชการ หรือศูนย์ดำรงธรรม (2) ระบุจำนวนยอดรวมที่แก้ไขได้สำเร็จ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ออกจากโปรแกรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบได้สำเร็จ)
จำนวนผู้ที่ยื่นคำร้อง (คน)
จำนวนการแก้ไขสำเร็จ (คน)
3.3 การดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หมายถึง ประชาชนที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ขาดที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากความพิการทางร่างกาย มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต การมีภาวะของโรคที่ทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือเป็นผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล)
จำนวน (โครงการ)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
3.4 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
3.5 การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ยากจน ((1) ปัญหาที่ทำกิน หมายถึง ภาวะที่ประชาชนขาดที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือการทำปศุสัตว์ และมีความประสงค์ให้จังหวัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว (2) ปัญหาที่อยู่อาศัย หมายถึง ภาวะที่ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยที่ขาดสุขภาวะที่จำเป็นที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือมีลักษณะทรุดโทรม)
จำนวน (แปลง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)
3.6 การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน/เขตพื้นที่ป่า/เขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ((1) การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนกับเขตป่า เขตที่ดินสาธารณะ หมายถึง การดำเนินการเข้าไปจัดการที่ดิน โดยวิธีการเจรจา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน (2) ไม่รวมถึงการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาล (3) ให้นับการแก้ไขปัญหาที่ดำเนินการสำเร็จในรอบสัปดาห์)
จำนวน (แปลง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)
3.7 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัดตามข้อ 3
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 3.1 หรือ 3.6 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 3 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 3.7 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 3.1 และ 3.6
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา/จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (กิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อทะนุบำรุง หรืออนุรักษ์ ทางศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ของจังหวัด )
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ((1) กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถที่ถูกต้อง เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดงออกทางวิชาการ หรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (2) ไม่นับรวมกิจกรรมที่โรงเรียน สถานศึกษา จัดตั้งขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
4.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 4
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 4.1 หรือ 4.2 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 4 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 4.3 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 4.1 และ 4.2
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ((1) อุบัติเหตุ อุบัติภัย หมายถึง ภัยแล้ง ภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากวาตภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยจากสารเคมี (2) ให้นับกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นลักษณะป้องกันภัย การเตรียมรับภัย การบรรเทาภัยที่กำลังประสบการแก้ไขปัญหาอันเป็นผลกระทบหลังจากเกิดภัยมาแล้ว)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
5.2 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคระบาด หมายถึง เครือข่ายภาคประชาชนที่จังหวัดจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคระบาด ในการรายงานเครือข่าย ในการรายงานครั้งแรกให้ระบุทั้งหมดจำนวนที่มีอยู่ ในครั้งต่อไปให้นับเฉพาะที่ตั้งใหม่)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด (โรคอุบัติเหตุใหม่/โรคอุบัติซ้ำ) (ครั้ง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด (คน)
จำนวนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด (เครือข่าย)
จำนวนสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด (คน)
5.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ((1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตดีขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค (2) ไม่รวมถึง โปรแกรมที่จัดให้แก่รายบุคคลโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรักษาโรคของบุคคลนั้น)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
5.4 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 5
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 5.1 หรือ 5.3 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 5 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 5.4 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 5.1 และ 5.3
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (กิจกรรมส่งเสริมสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมายถึง การจัดงานที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และให้นับรวมถึงการจัดกิจกรรมให้มีการเจรจาเพื่อร่วมมือของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม (ราย)
จำนวนการสร้างรายได้ (บาท)
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด ((1) กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนของจังหวัด หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อให้เกิดการลงทุนภายในจังหวัดขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนแต่ละครั้งโดยรวมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ทั้งภาคการค้า การเงิน การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร โลจิสติก การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในจังหวัดในภาพรวม (2) ไม่นับรวมงานประจำของหน่วยราชการในจังหวัด)
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง)
6.3 จัดกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ((1) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การจัดกำลังตำรวจ อาสารักษาดินแดน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรืออาสาสมัครที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น ไปรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ และเป็นประจำทุกวัน และมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง (2) แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สถานท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งบันเทิง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยงที่จัดขึ้นช่วงเทศกาล)
จำนวน (แห่ง)
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในระดับประเทศหรือระดับจังหวัด โดยอาจจัดในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือจัดเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามปฏิทินที่ทำมาเป็นประจำทุกปี)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/ลดต้นทุน/กระจายสินค้าทางการเกษตร ((1) กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ลดต้นทุน กระจายสินค้าทางการเกษตร หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้มีการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนของเกษตร ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร และกิจกรรมเพื่อกระจายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (2) กิจกรรม/โครงการ ไม่รวมถึง การส่งเสริมการผลิต การลดต้นทุนการกระจายสินค้าที่หน่วยราชการในจังหวัดแนะนำส่งเสริมให้ดำเนินการรายบุคคล)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตร หมายถึง กิจกรรมของโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ ของกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
6.7 การดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/การขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร ((1) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/การขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร หมายถึง โครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดริเริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร (2) กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ให้บันทึกจำนวน ในสัปดาห์แรกที่เริ่มดำเนินการโครงการ โดยนับเป็น 1 โครงการ และไม่ต้องรายงานอีกในสัปดาห์ต่อไป)
จำนวน (โครงการ)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
6.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ((1) กิจกรรมส่งเสริมขีดวามสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง โครงการกิจกรรม ที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิต การบริหารกิจการและการทำการตลาดเพื่อขายสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อย (2) โครงการ/กิจกรรม ไม่รวมถึง ภารกิจที่หน่วยงานดำเนินการในลักษณะที่เป็นงานประจำที่ให้การแนะนำเฉพาะราย )
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ (ราย)
6.9 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 6
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 6.1 หรือ 6.8 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 6 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 6.9 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 6.1 และ 6.8
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( (1) การจัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้า การบริการ การลงทุน และการบริหารจัดการในการเข้าไปดำเนินกิจการในประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือเพื่อรองรับการเข้ามาดำเนินธุรกิจ ในประเทศของผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (2) โครงการหรือกิจกรรม ไม่รวมถึง การจัดอบรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการภายในส่วนราชการที่ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการภายในหน่วยงานนั้น)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้ประกอบการ (คน)
7.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จังหวัดจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถของแรงงาน ทั้งด้านภาษา ฝีมือแรงงาน รวมถึงความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณีของประเทศอาเซียน ของผู้ใช้แรงงานในจังหวัด ในการรองรับการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของประเทศในอาเซียน)
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนแรงงานที่ได้รับประโยชน์ (คน)
7.4 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 7
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 7.1 หรือ 7.3 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 7 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 7.4 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 7.1 และ 7.3
8. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
8.1 จัดกิจกรรมป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจัดกิจกรรมป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ )
จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
8.2 การจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้กระทำเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 , พระราชบัญญัติอุทธยานแห่งชาติ พ.ศ.2508 , พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 , พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2557 ,พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ)
จำนวนการจับกุม (คดี)
จำนวนผู้ต้องหา (คน)
8.3 จัดกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่จังหวัดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ แร่ธาตุ ที่ถูกทำลายจากความเสียหาย ให้มีสภาพเป็นปกติ หากจังหวัดใดบันทึกรายงานให้ข้อ 8.3 ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมหรือโครงการในข้อ 8.6 โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ชื่อกิจกรรม/โครงการ สถานที่ดำเนินการ จำนวนพื้นที่ที่รับประโยชน์ ระยะเวลาดำเนินการและผู้ร่วมโครงการ หากไม่ได้ระบุรายการข้างต้นจะถือว่าไม่ได้ดำเนินการ)
จำนวนจัดกิจกรรม (ครั้ง)
8.4 จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง (จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง หมายถึง กิจกรรมที่จังหวัดจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บ รักษาความสะอาด บ้าน ที่ทำงาน อาคารสถานที่ ถนน พื้นที่สาธารณะ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้รวมถึงกิจกรรมที่จังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการเรียบร้อย กิจกรรมไม่รวมถึง การทำความสะอาดที่ดำเนินการตามปกติ หรือการรักษาความสะอาดของเจ้าพนักงานทำความสะอาดที่เป็นงานประจำ)
จำนวนจัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนขนาดพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ (ตารางเมตร)
8.5 จัดกิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา ((1) จัดกิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้น หรือจังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ลำคลองสาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่มีวัชพืชในลำคลอง รวมถึงการสร้างทัศนียภาพให้มีความสวยงาม (2) ลำคลองสาธารณะ หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง คูเมือง สระน้ำสาธารณะ คลองชลประทาน โดยไม่รวมถึงคูน้ำที่ประชาชนขุดขึ้นเพื่อการเกษตรที่ใช้เพื่อการส่วนบุคคล (3) การคิดคำนวณขนาดพื้นที่ดำเนินการ ให้นำความยาวของลำคลองสาธารณะคูณกับความกว้างของคลองและใช้หน่วยนับเป็นตารางเมตร)
จำนวนจัดกิจกรรม (ครั้ง)
จำนวนขนาดพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ (ตารางเมตร)
8.6 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 8 และรายละเอียดกิจกรรม ตามข้อ 8.3
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 8.1 หรือ 8.5 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 8 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 8.6 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 8.1 และ 8.5 และบันทึกรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด ตามข้อ 8.3 ด้วย
9. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริต
9.1 การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม
9.1.1 การให้บริการประชาชน (One Stop Service/Service Link/ข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ) ((1) การให้การบริการ หมายถึง การให้การบริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมในรูปแบบ One Stop Service, Service Link , การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา และการให้ข้อเสนอแนะ โดยวิธีเข้ามารับบริการด้วยตนเอง หรือการรับบริการผ่านระบบโทรศัพท์ หรือการรับบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (2) ข้อมูลตาม (1) ให้ใช้ข้อมูลยอดรวมผู้มารับบริการตั้งแต่จังหวัดเปิดศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศ คสช.ที่ 96 จนถึงวันที่บันทึกข้อมูล ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกับการบันทึกการดำเนินศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
จำนวน (เรื่อง)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
9.1.2 รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (เริ่มตั้งแต่เปิดศูนย์ฯตามประกาศ คสช. ที่ 96) ((1) เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หมายถึงการมาร้องเรียนของประชาชนในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความเดือดร้อน การขาดโอกาสในการทำมาหากิน การขอความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมโดยวิธีเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางหนังสือ (2) ข้อมูลตาม (1) ให้ใช้ข้อมูลยอดรวมผู้มาร้องเรียนตั้งแต่จังหวัดเปิดโปรแกรมศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศ คสช. ที่ 96 จนถึงวันที่บันทึกข้อมูล ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (www.Damrongdhama .moi.go.th) (3) เมื่อจังหวัดได้บันทึกจำนวนผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ (1) ให้ระบุรายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน ผู้ร้องเรียน และการดำเนินการ ลงใน ข้อ 9.3 ในกรณีมีการร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องสำคัญ)
จำนวน (เรื่อง)
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เรื่อง)
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)
9.1.3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการตำบล ((1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการตำบล เป็นกรณีที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วได้มอบหมายให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือชุดปฏิบัติการตำบล ออกไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยทันที (2) ให้ใช้ข้อมูลยอดรวมการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือจุดปฏิบัติการตำบลตั้งแต่จังหวัดเปิดศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศ คสช. ที่ 96 จนถึงวันที่บันทึกข้อมูล ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด(www.Damrongdhama .moi.go.th) (3) เมื่อจังหวัดได้บันทึกจำนวนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการตำบลตาม (1) ให้ระบุรายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน ผู้ร้องเรียน และการดำเนินการ ลงในข้อ 9.3 ในกรณีเป็นเรื่องที่สำคัญ)
จำนวน (เรื่อง)
จำนวนผู้ที่ได้ประโยชน์ (คน)
9.2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.2.1 การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ((1) การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ยอดจำนวนการดำเนินการสอบสวนวินัย รายใหม่ในรอบสัปดาห์ที่จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสอบสวน(2) การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่รวมถึงขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง)
จำนวน (กรณี)
จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ (คน)
9.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ((1) กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่จังหวัดจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในหน้าที่ราชการ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดระบบงานเพื่อลดโอกาสในการทุจริตในหน้าที่ราชการกระทำการแก้ไขระเบียบแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต , การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทุจริต เป็นต้น )
จำนวน (ครั้ง)
9.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 9 และรายละเอียดที่น่าสนใจ ตามข้อ 9.1.2 และข้อ 9.1.3
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 9.1 หรือ 9.2 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 9 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 9.3 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 9.1 และ 9.2 และบันทึกรายละเอียดกรณีที่น่าสนใจ ตามข้อ 9.1.2 และ 9.1.3 ด้วย
10. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
10.1 การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน ((1) การอำนวยความยุติธรรม หมายถึง การใช้อำนาจทางการบริหารหรืออำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในการติดตาม ดูแลคดีในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินคดี (2) คุ้มครองสิทธิ หมายถึง การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาชญากรรมในฐานะผู้เสีย หรือในฐานะจำเลย และการดูแลสิทธิของประชาชนตามกฎหมายในเรื่องการค้น การเรียก ตั้งข้อกล่าวหาการประกันตัว ในกระบวนการยุติธรรม)
จำนวน (กรณี)
จำนวนผู้ทีได้รับประโยชน์ (คน)
10.2 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (ยกเว้น การดำเนินการของฝ่ายตุลาการ) ((1) การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท หมายถึง การดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามมาตรา 61/2 หรือ 61/3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 (2) ให้นับยอดจำนวนที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในรอบสัปดาห์ และระบุจำนวนคดีที่ไม่ต้องมีการฟ้องคดีในรอบสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาแล้วในสัปดาห์ก่อน ๆ)
จำนวน (เรื่อง)
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องนำเรื่องสู่กระบวนการของศาล (เรื่อง)
10.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 10
ให้ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่เด่นของจังหวัด (ถ้ามี) หรือบันทึกโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เข้ากับ 10.1 หรือ 10.2 แต่เนื้องานอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ 10 โดยให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ และผลดำเนินการ ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลตามข้อ 10.3 ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณตามข้อ 10.1 และ 10.2
อย่าลืมกดส่งนะครับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy