รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (รายสัปดาห์)

กรณีข้อมูลไม่เกี่ยวข้องให้กด TAB เผื่อผ่านได้เลย
  This is a required question
  This is a required question

  1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ :

  2.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2.3 การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2.4 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และปฏิรูป

  กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และปฏิรูป หมายถึงกิจกรรมที่หน่วยราชการในจังหวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง รวมถึงงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
  This is a required question
  This is a required question

  2.6 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 2 และรายละเอียดของคดี ข้อ 2.1.5

  This is a required question

  3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารสุขและสุขภาพของประชาชน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริต

  9.1 การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9.2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 9 และรายละเอียดที่น่าสนใจ ตามข้อ 9.1.2 และข้อ 9.1.3

  This is a required question

  10. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  อย่าลืมกดส่งนะครับ

  Captionless Image