Trèanadh Luchd-Trèanaidh - 'Train the Trainer' le Iain F Macleòid, 10-11.03.18
Millburn Academy, Inverness, 10th & 11th March 2018
Email address *
Tha Fèisean nan Gàidheal a' sireadh luchd-teagaisg ealanta agus comasach airson cùrsa ùr ionnsachadh agus a lìbhrigeadh air feadh Alba do dhaoine a tha an dùil teagasg aig Fèisean, Fèisgoil agus tro iomairt YMI. Thèid an cùrsa a mhìneachadh fo stiùir Iain F MacLeòid, a dheasaich e, a thèid troimhe gu mionaideach gus puingean a thoirt dhuibh air mar bu chòir dha a bhith air a lìbhrigeadh.
Fèisean nan Gàidheal is seeking enthusiastic, talented and capable leaders to learn how to deliver our new tutoring course across Scotland to participants who are looking to teach at Fèisean, Fèisgoil and YMI. You will be directed by Iain F Macleod, who devised the course, on how it should be delivered to potential tutors.
Ainm | Name *
Your answer
Là-breith | Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Àireamh-fòn | Contact Number *
Your answer
Seòladh | Address *
Your answer
Fileantas sa Ghàidhlig | Gaelic Fluency *
Ciamar a chuala tu mun latha trèanaidh? | How did you hear about the training day? *
A bheil thu air a bhith a' teagasg aig Fèis/Fèisgoil/YMI roimhe? | Have you been a tutor at a Fèis/at Fèisgoil/YMI before? *
Ma tha, bheir dhuinn fiosrachadh air na tha sibh air a dhèanamh. | If so, please give us information on what tutoring experience you have. *
Your answer
Innis dhuinn beagan mu na sgilean pearsanta agad fhèin a bhiodh freagarrach mar neach-lìbhrigidh cùrsa teagaisg. | Please tell us about your personal skills which you feel would be suitable for delivering a training course. *
Your answer
A bheil biadh sam bith ann nach urrainn dhut a ghabhail? | Do you have any allergies or food intolerances?
Your answer
Mìle taing airson ar foirm-iarrtais a lìonadh. Leigidh sinn fios thugaibh ro 2 Màrt 2018 ma tha sibh air a bhith soirbheachail ann an àite a ghlèidheadh air a' chùrsa.
Thank you for filling in an application form. We will let you know before the 2nd of March 2018 whether you have been successful in attaining a place on the course.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service