Shidoshakai SAA
Skupina učiteľov/ Group of teachers
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia//// Slovak Aikido Association | Aikikai Slovakia
P.O.Box 206, 917 00, Trnava, Slovakia
www.aikikai.sk
Priezvisko/ Family name *
Meno/ Given name *
E-mail *
Dojo *
Dátum narodenia/ Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Dátum začatia s aikido/ Date of aikido start *
MM
/
DD
/
YYYY
Členstvo v SAA od/ Member of SAA from *
MM
/
DD
/
YYYY
Člen Shidoshakai od/ Member of Shidoshakai from *
MM
/
DD
/
YYYY
Technický stupeň/ Grade *
Aikikai Membership Number *
Titul/ Title *
Člen Technickej komisie/ Member of Technical committee *
Examinátor na DAN/ Examinator for DAN *
Examinátor na KYU/ Examinator for KYU *
KYU Examinátor pre DOJO/ KYU Examinator for which DOJO
Confirmation *
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.)  a nedochádza k prenosu do tretej krajiny (s výnimkou v bode 4.).//// 1. AGREEMENT WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). By providing personal data in the scope of the completed Aikido Registration seminar, the person concerned voluntarily grants AIKIDO DOJO TRNAVA and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process the personal data of the person concerned in order to organize training sessions, archiving of the achieved sports results, assignment of payment to the application for the duration of the membership of the person concerned in AIKIDO DOJO TRNAVA and / or SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION. The person concerned has the right to require the operator to access personal data relating to him, the right to rectify or erase or restrict his processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to AikidoDojoTrnava@gmail.com b) by telephone +421 903 951 568. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, rendered to third parties (except in point 4) and not transferred to a third country (except in point 4).
Required
*
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora//// 2. I confirm that I practice on my own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer.
Required
*
3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu.//// 3. I agree to receive information by e-mail to the registered e-mail address.
*
4. Beriem na vedomie, že mnou poskytnuté údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami a poskytované tretím stranám. Tretími stranami sa v týchto prípadoch rozumejú organizátori seminára (fyzické osoby a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní seminára) ďalej Rada SAA, Technická komisia SAA, Valné zhromaždenie SAA a Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter//// 4. I acknowledge that the information provided in this form may be shared with third parties and provided to third parties. Third parties in this case are the organizers of the seminar (physical persons and legal entities - dojo/ clubs involved in organizing the seminar) further Board of SAA, Technical Commission of SAA, General Assembly of SAA and Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter.
Required
*
5. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Aikido Dojo Trnava/ Slovenskej Aikido Asociácie a so zverejnením záznamov na webovej stránke ADT https://www.aikido-trnava.sk (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke ADT https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ ďalej na YouTube kanáli ADT https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured ďalej na Instagrame ADT https://www.instagram.com/aikidotrnava/ a plagátoch ADT a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADT a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.//// I agree to make my video and audio recordings (my child) for Aikido Dojo Trnava / Slovak Aikido Association activities and to publish the records on the ADT website https://www.aikido-trnava.sk (through Google Photos) and SAA www.aikikai.sk further on the ADT facebook page https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ on the YouTube ADT channel https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured on the Instagram ADT https://www.instagram.com/aikidotrnava/ and the ADT and SAA posters, as well as on the wallpapers in club premises for the purpose of informing and presenting the results of ADT and SAA's activities during its membership in AIKIDO DOJO TRNAVA and / or its membership in SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION and 10 years after its termination. As a person concerned, I have the right to request from the AIKIDO DOJO TRNAVA and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATIONS access to my personal data, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, can be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to AikidoDojoTrnava@gmail.com b) by telephone +421 903 951 568. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 4) and are not transferred to a third country.
Note
Ďakujeme za vyplnenie. Vitajte v Shidoshakai Slovenskej Aikido Asociácie | Aikikai Slovakia//// Thank you for filling. Welcome in Shidoshakai of Slovak Aikido Association | Aikikai Slovakia.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy