ขอเชิญชวนเสนอ โครงการเพื่อบรรจุในร่างแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559-2562
หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ปี 2559-2562

1. ผู้เสนอโครงการ
1.1 คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา)
1.2 หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
2.1 โครงการต่อเนื่อง
เป็นโครงการที่ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงการที่ตรงกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
2.2 โครงการใหม่
เป็นโครงการที่ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือ หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559-2562 ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
3. ลักษณะของโครงการใหม่
3.1 โครงการที่ดำเนินงานเฉพาะในหน่วยงานของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลอื่นๆ ใช้งบประมาณของตนเองหรือของภาคีฯ หรือหน่วยงานมูลนิธิ ฯลฯ ต่างๆ
3.2 โครงการที่ดำเนินงานในหน่วยงานของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลอื่นๆ และมีเป้าหมายเพิ่มเติมต่อผู้รับประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างกว้างขวาง ใช้งบประมาณของตนเองหรือของภาคี ฯ หรือหรือหน่วยงานมูลนิธิ ฯลฯ ต่างๆ หรือ บูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ
3.3 โครงการที่ดำเนินงานในภาพรวมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายและประโยชน์เพื่อนักเรียน เยาวชนและพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่
4. ระยะเวลาการเสนอโครงการ
เสนอโครงการตามแบบที่กำหนดหรือปรับแบบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ส่งถึงสำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 หรือทางโทรสารหมายเลข 053-998360
5. คณะทำงานทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่จะสังเคราะห์โครงการ และนำเสนอ
โครงการต่อที่ประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2558สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
era.chiangmaipao.go.th
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน(ภาคี) ที่เสนอ
ลำดับโครงการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเหตุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy