புதுக்கோட்டையில் வலைப்பதிவர் திருவிழா - 2015

வருகை தந்து சிறப்பிக்க விருப்பமுள்ள பதிவர்கள் கீழ்க்காணும் படிவத்தை நிரப்பி அனுப்பி தங்களது வருகையை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  அனைத்து விவரங்களை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்த பின்னர் கீழுள்ள Submit-ஐ அழுத்தவும்... தங்களின் வருகையை உறுதி செய்யப்பட்ட தகவல் இப்படிவத்தின் மேற்பகுதியில் தோன்றுவதை சென்று பார்க்கவும்... நன்றி...