แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการ    ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
เรื่องที่มาขอรับบริการ(โปรดระบุ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการ
๑.ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
๑.๑ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๒ การติดป้ายหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
๑.๓ การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
๑.๔ การอำนวยความสะดวก
๒.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
๒.๑ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
๒.๒ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นต้น
๒.๓ ความซื่อสัตย์สุจริต/เสมอภาคเที่ยงธรรม เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่เรียกรับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เป็นต้น
๓.ระดับความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในภาพรวม *
น้อยมาก
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี. Report Abuse