แบบสอบถามความพึงพอใจในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จังหวัดชุมพร ประจำปี 2560 วันที่ 11 -12 กันยายน 2560
คำชี้แจง เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและเขียนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการดำเนินงาน
ข้อ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
1. การเตรียมการแข่งขัน
2. กำหนดการจัดการแข่งขัน
3. การประชาสัมพันธ์
4. การติดต่อประสานงาน
5. การอำนวยความสะดวก
6. ความเหมาะสมของสถานที่ จัดการแข่งขัน
7. ความเหมาะสมในการแต่งตั้ง กรรมการ
8. การตัดสินยุติธรรม โปร่งใส
9. การรายงานผลการแข่งขัน
10. ภาพรวมของกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน *
Your answer
ฝ่ายประเมินผลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service