Prijavnica za članstvo NeuroSplitu / NeuroSplit application
HRVATSKI JEZIK (English language below!)

Prije nego što ispunite prijavnicu za članstvo u Sekciji NeuroSplit molimo Vas da proučite postojeće vrste članstva kako biste odabrali onu vrstu koja Vama najviše odgovara.

Sekcija NeuroSplit trenutno ima pet podsekcija:
- Temeljna neuroznanost (uključujući neurologiju i neurokirurgiju)
- Medicina spavanja
- Psihijatrija
- Dijagnostika
- Volontiranje (volotiranje općenito, rad u bolnici, praktična znanja za studente i slično)

Na članstvo u Sekciji imaju pravo:
• studenti/ce fakulteta sastavnica Sveučilišta u Splitu
• srednjoškolci/ke splitskih srednjih škola

Ukoliko NE ispunjavate ove uvjete možete se također prijaviti te upisati u prijavnici iz kojeg razloga ne ispunjavate ove uvjete. Sekcija NeuroSplit će Vam dati odgovor na Vašu prijavu u roku od 3 dana.

Članstvo se dijeli na 3 kategorije: polaznik, član B, član A.

*Polaznik* je osoba koja ima pravo dolaska na aktivnosti koje Sekcija ili podsekcija na koju ste se prijavili organiziraju. Također dobiva sve obavijesti putem e-maila o aktivnostima.

*Član A* je osoba koja aktivno doprinosi radu Sekcije te uz prava polaznika, ima mogućnost održavanja vlastitih aktivnosti, za javnost ili za ostale članove i polaznike, sudjelovanja na sastancima prijavljene podsekcije i mogućnost odlaska na izlete ili znanstvene posjete koje Sekcija ili prijavljena podsekcija organiziraju. Također ima mogućnost pisanja znanstvenih radova u sklopu Sekcije te sudjelovanja u projektima koje Sekcija ili prijavljena podsekcija organiziraju.
Član A mora ispunjavati minimalnu kvotu dolazaka na sastanke i aktivnosti Sekcije ili prijavljene podsekcije. Članom A mogu postati samo studenti Medicinskog fakulteta u Splitu. Minimalne kvote se razlikuju među podsekcijama (još nisu određene za Volontiranje) te se mogu vidjeti posjetom na ovaj link: https://drive.google.com/open?id=0B1VNarEh1cXAZmdwNnBUUVloTHM

*Član B* je osoba koja aktivno doprinosi radu Sekcije, ali ne putem dolazaka na aktivnosti i organiziranja istih kao "član A", odnosno ne na "znanstveni" način već putem održavanja važnih aspekata rada same Sekcije. Ovdje bi spadali glavni dizajneri, fotografi, voditelj službenog e-maila, voditelj službene Facebook i web stranice i slične funkcije. Ukoliko smatrate da biste mogli na ovaj način doprinijeti radu Sekcije, predložite nam funkciju koju smatrate da biste mogli obavljati u sklopu "člana B" (postojeću (navedene iznad) ili novu funkciju) te ćemo Vas o Vašem prijedlogu obavijestiti putem e-maila.
Član B ima jednaka prava kao i polaznik, a obveze ovisno o funkciji koju preuzme.

Istovremeno možete biti "polaznik" jedne ili više podsekcija i "član A" jedne ili više podsekcija.
Ne možete istovremeno biti i "polaznik" i "član A" ISTE podsekcije.

Detaljna prava i obveze, kao i ostale informacije pojedinih kategorija članstva možete vidjeti u statutu Sekcije koji se nalazi na službenoj web stranici Sekcije.

Nakon što ispunite pristupnicu za članstvo, putem e-maila ćete dobiti odgovor o Vašem članstvu. Hvala Vam na prijavi!

Ukoliko imate nejasnoća ili poteškoća u prijavi, obratite nam se putem službenog e-maila Sekcije: neurosplit@neurosplit.org

Podsekcije:

Temeljna neuroznanost

Osim predavanja i radionica o osnovama živčanog sustava, nudimo vam jedinstvenu priliku da sudjelujete u kliničkim neurološkim i neurokirurškim aktivnostima u našoj bolnici poput sudjelovanja u neurokirurškim operacijama, proučavanja zanimljivih slučajeva na odjelima, temeljitog proučavanja najčešćih bolesti uz pomoć iskusnih doktora i još mnogo drugih zanimljivih aktivnosti. Također, možete sudjelovati u istraživanju inteligencije koje se provodi na našem Sveučilištu i drugih istraživanja. Partnerska institucija je Hrvastki institut za istraživanje mozga u Zagrebu u koju organiziramo posjete naših članova.

Prijava: https://goo.gl/forms/ux5EQgxUle4sSw8q1


Psihijatrija

Kroz kliničke aktivnosti i predavanja iskusnih doktora i znanstvenih putovanja u Psihijatrijsku bolnicu na otoku Rabu, moći ćete u potpunosti iskusiti kako je biti psihijatar. Aktivno ćete sudjelovati u znanstvenim događajima našeg grada te preko filmskih večeri koje se održavaju u večernjim terminima na Fakultetu imati ćete priliku analizirati psihološki karakter filmskih likova.

Prijava: https://goo.gl/forms/wP0xDFLZZc1LL71u1


Medicina spavanja

Glavni fokus Medicine spavanja su poremećaji sna i kvaliteta sna općenito. Uz pomoć raznih aktivnosti koje se uglavnom temelje na aktivnom sudjelovanju u radu našeg Centra za medicinu spavanja radeći sa pacijentima i učeći kako tumačiti njihovu kvalitetu sna, možete naučiti sve o ovoj još nepotpuno istraženoj grani neuroznanosti. Štoviše, nudimo vam mogućnost izrade znanstvenih radova koje možete prezentirati na kongresima neuroznanosti.

Prijava: https://goo.gl/forms/khu7mz1BTazeEGAp1


Dijagnostika
Cilj ove podsekcije je da se studente nauči kvalitetna interpretacija radiološke dijagnostika u medicini (CT, MRI, ultrazvuk, RTG...) kroz radiološke radionice u KBC-u Split. Također se organizira tečaj ultrazvuka koji je jedinstven u Hrvatskoj, savladati ćete osnove ultrazvučne dijagnostike uz pomoć ultrazvučnih specijalista. Nadalje, imati ćete priliku samostalno raditi na modernim ultrazvučnim uređajima uz vodstvo iskusnih doktora. Stoga ako želite naučiti osnove ultrazvučne i ostale radiološke dijagnostike, nemojte propustiti ovu izvrsnu priliku!

Prijava: https://goo.gl/forms/RPAFnirAZmDJ5cyI3


Volontiranje
Glavni cilj ove podsekcije je unapređenje vještina studenata medicine koje su neophodne za njihov budući rad kao doktori. Tečaj se sastoji od tri razine. Na prvoj razini bi studenti medicine, stariji ili mlađi, savladali osnovne i napredne medicinske vještine vježbajući na posebno dizajniranim lutkama ili opremi uz pomoć iskusnih doktora. Na drugoj razini primijenili bi stečene vještine u bolničkom okruženju, ne samo kako bi pomogli bolničkom osoblju, već kako bi stekli samopouzdanje i vrijedno iskustvo dok su još na Fakultetu. Osim toga, kliničke rotacije u bolnici će značajno unaprijediti znanje studenta o najčešćim bolestima i liječenjima te će značajno koristiti kvaliteti njihovog studija i budućeg rada. Naposljetku, na trećoj razini ovog tečaja prigodno bi obilježavali mnoge posebne dane, od dana borbe protiv raznih bolesti do Međunarodnog dana volontera, gdje mi kao volonteri imamo priliku svima pokazati da je zajedništvo sila koja uisitnu može napraviti promjenu. I to značajnu.

Prijava: https://goo.gl/forms/px9r4iGAZFmjuvXh2

Svi podaci u anketi će se isključivo koristiti za evidenciju članova i polaznika za Sekciju NeuroSplit. Trećim stranama je zabranjen pristup Vašim osobnim podacima.


----------------------------------------------------------------

ENGLISH LANGUAGE

This membership application is meant for students enrolled in Medical Studies in English at University of Split School of Medicine (USSM).

▶︎ About NeuroSplit
Student Society for Neuroscience NeuroSplit consists of four subsections you can join: Basic Neuroscience (includes Neurology and Neurosurgery), Psychiatry, Sleep Medicine, Ultrasound and Volunteering.

NeuroSplit is an active member of the science society which means that, regardless of the subsection you join, you will be able to actively participate in various scientific and humanitarian events in our city as well as doing quality research which you can present at student or international neuroscience congresses. Furthermore, we also organise scientific trips at Croatia's top research or clinical facilities. And this is just a fraction of our activities!


▶︎ Types of membership
We would kindly ask you to read about the following types of Section membership so you could choose which kind would suit you the most.

The membership is divided into three categories:
• Participant
• Member B
• Member A

▶︎ ▶︎ A participant is a person that has the right to attend the activities organized by the Section or the sub-section he or she has applied to. He or she also receives all activity-related notifications via e-mail.

▶︎ ▶︎ Member A is a person that actively contributes to the Section's work. He or she has, along with the rights of a participant, the possibility of holding his or her own activities, for the public or for the other members and participants; participation in meetings of the chosen sub-section, as well as the possibility to go to field trips or scientific visits that are organized by the Section or chosen sub-section. He or she also has the possibility to write scientific articles overseen by the Section, as well as participate in the projects that are organized by the Section or chosen sub-section.
Member A must satisfy a minimal quota of meeting and activity attendance of the Section or the chosen sub-section. Minimal quota will be formed depending on the number of applications. Minimal quota will be different for each Subsection and will be sent to you via e-mail.

▶︎ ▶︎ Member B is a person that actively contributes to the Section's work, but not through attendance and organization of activities as member A does – that is, not in the „scientific“ way, but by holding and participating in various aspects of the Section's work. This includes the work of chief designers, photographers, e-mail coordinators, leaders in charge of the official Facebook page, web page and other similar functions. 
If you are considering contributing to the Section in this way, you can give us a suggestion on a function that you think you could take on as a member B. This includes the previously listed functions, as well as any new function that you may consider. You will then be further contacted via e-mail regarding your suggestion.
A member B has the same rights as a participant, and the obligations depend on the function he or she decides to take on.
*At the same time*, you can be a participant and member A of one or more sub-sections. You can NOT be a participant and a member A of the SAME sub-section.


▶︎ Types of sub-sections
We would kindly ask you to read about the following types of sub-sections so you could choose which kind would suit you the most.

The NeuroSplit Section currently has five sub-sections:
• Basic Neuroscience (including Neurology and Neurosurgery)
• Sleep Medicine
• Psychiatry
• Ultrasound
• Volunteering

▶︎ ▶︎ Basic Neuroscience
Apart from lectures and workshops about the basics of the nervous system, we offer you a unique opportunity to do clinical Neurology and Neurosurgery activities in our hospital like participating in neurosurgical operations, studying interesting patient cases at these wards, learning all about the most common illnesses through clinical activities with the help of experienced doctors and many more interesting activities. Also, you can take part in our research about intelligence that is conducted at our University.

Application: https://goo.gl/forms/ux5EQgxUle4sSw8q1


▶︎ ▶︎ Psychiatry
From clinical activities with patients and lectures form experienced doctors to scientific trips to the Psychiatry hospital at the island of Rab, you will be able to fully experience the work of a psychiatry doctor. You will actively participate in scientific events around our city and through movie nights held at our School analyse the psychological side of movie characters.

Application: https://goo.gl/forms/wP0xDFLZZc1LL71u1

▶︎ ▶︎ Sleep Medicine
The main focus of Sleep Medicine are sleep disorders and the quality of sleep in general. Through various activities which are mostly based around actively participating in the work of our Center for Sleep Medicine by working with patients and learning how to interpret their sleep quality, you can learn everything about this yet unexplored branch of neuroscience. Also, we offer you an opportunity to do a scientific research which you can present at a neuroscience congress.

Application: https://goo.gl/forms/khu7mz1BTazeEGAp1


▶︎ ▶︎ Diagnostics
In this one of a kind ultrasound course in Croatia, you will learn the basics of ultrasound diagnostics with the help of ultrasound experts. Furthermore, you will have an opportunity to work on modern ultrasound machines by yourself with the guidance of experienced doctors so if you want to learn the basics of ultrasound diagnostic, don't miss out on this excellent opportunity. Also, we focus on all medical diagnostics like CT, MRI and so on so you will be able to learn about them as well.

Application: https://goo.gl/forms/RPAFnirAZmDJ5cyI3


▶︎ ▶︎ Volunteering
The main goal of this Subsection is to improve the skills of the Medical Students that are necessary for their future work as doctors through a course. This course consists of two levels. Medical Students, younger or older, would go through basic and advanced medical skills on specially designed dolls or pieces of equipment guided by experienced doctors. This is level one. On level two they would use those acquired skills and apply them in the hospital environment, not only helping the hospital staff, but gaining confidence and valuable experience themselves while still in Medical School. Furthermore, clinical rotations in the hospital would greatly improve the student's knowledge of the most common illnesses and treatments. This would be of great benefit for the quality of their studies and their future job. Finally, over the year, we would mark many special days, from fights against illnesses to the International Volunteer Day, where we as volunteers can show everyone that togetherness is the power that can indeed make a change. And a great one at that.

Application: https://goo.gl/forms/px9r4iGAZFmjuvXh2

After you fill out the membership application, you will receive a response regarding your membership via e-mail. Thank you for your application!

If you encounter any problems or need clarification regarding any part of the application process, you can contact us via the Section's official e-mail:
 neurosplit@neurosplit.org

Privacy policy: All the data entered into the application will ONLY be used in the records of members and participants of the NeuroSplit Section. Third parties are denied access to any of your private information.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service