แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. กำหนดการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อกิจกรรม 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการ
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์
2. การลงทะเบีนสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ปลงผม
3. ฝึกซ้อมขานนาค ระเบียบวินัยและมารยาท
4. อาบน้ำนาค/เทศน์สอนนาค
5. ฝึกห่มผ้า/บทให้พรประจำกลุ่ม
6. พิธีมอบผ้าไตร
7. พิธีบรรพชา
8. กิจกรรมสุขอนามัย"วืถีพุทธเจริญสติ ชวนพ่อแม่นั่งสมาธิ"
9. กิจกรรมทัศนศึกษา"ตามรอยประวัติสาสตร์เมืองพิษณุโลก"
10. พิธีลาสิกขาบท
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
งานโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service