แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้มากที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภาสถาบัน
โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 5 หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย
ระดับที่ 1 หมายความว่า ควรแก้ไข ปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สังกัด *
สถานภาพ *
ท่านเคยใช้บริการใดของสำนักงานสภาสถาบัน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy