แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล"
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ 2561 รวบรวมเพื่อนำมาปรับปรุงรายงานสถานการณ์การงงานจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2. กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นที่ท่านมีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. สาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
1
2
3
4
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอเเนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service