Domiciliación bancaria A Colectiva
GAL

Este formulario é para a domiciliación das cotas das persoas asociadas na entidade bancaria de A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia.

****

ESP

Este formulario es para la domiciliación de las cuotas de las personas asociadas na entidade bancaria A Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia.

CONSENTIMENTO / CONSENTIMIENTO para a domiciliación bancaria da cota de A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA / para la domiciliación bancaria de la cuota de A COLECTIVA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA *
GAL //////// Mediante o consentimento desta orde de domiciliación, o deudor autoriza (A) ao acreedor a enviar instrucións á entidade do deudor para adeudar a súa conta e (B) á entidade para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o deudor está lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do contrato suscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data do adeudo en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira. **************************** ESP ////////// Mediante el consentimiento de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Titular da conta - Titular de la cuenta *
Nome completo e apelidos do deudor / Nombre completo y apellidos del deudor
Your answer
Enderezo *
do deudor / del deudor
Your answer
Código postal *
do deudor / del deudor
Your answer
Poboación / Población *
do deudor / del deudor
Your answer
Provincia *
do deudor / del deudor
Your answer
Swift BIC
Pode conter de 8 a 11 posicións / Puede contener de 8 a 11 posiciones (encher so se estás fóra de España / rellenar solo si estás fuera de España)
Your answer
Número de conta - IBAN / Número de cuenta - IBAN *
En España o IBAN consta de 24 posicións comezando sempre por ES / En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES.
Your answer
Tipo de pagamento / tipo de pago *
Pasaremos os recibos cada mes de abril (se xa pagaches non se che pasará até 2018) / Pasaremos los recibos cada mes de abril (si ya has pagado no se te pasará hasta 2018)
A data /A fecha *
pon a data coa que achegas a A Colectiva esta orde de domiciliación / pon la fecha con la que envías a A Colectiva esta orden de domiciliación.
MM
/
DD
/
YYYY
Localidade / Localidad *
Pon o lugar dende o que envías esta orde de domiciliación / Pon el lugar desde el que envías esta orden de domiciliación
Your answer
Responsabilidade de certeza / Responsabilidad de certeza *
Aceptas a responsabilidade de que os datos aportados neste formulario son certos. / Aceptas la responsabilidad de que los datos aportados en este formulario son ciertos.
Asinamento / Firma *
Asinado por (nome e apelidos) / Firmado por (nombre y apellidos)
Your answer
SEPA (Single Euro Payments Area)
Proximamente porémonos en contacto contigo para achegarche o formulario da SEPA (Single Euro Payments Area) en PDF que terás que asinar tamén en papel. /// Próximamente nos pondremos en contacto contigo para enviarte el formulario de la SEPA (Single Euro Payments Area) en PDF que tendrás que firmar también en papel.
Acepto *
Moitas grazas!! / Muchas gracias
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms