แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ
1. ด้านเวลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของเทศบาลตำบลจริม
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามประชาสัมพันธ์ไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
4.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อราชการ
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.3 ความสะดวกของสถานที่ที่มาติดต่อราชการ
5. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service