ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ ၏ " စကားအတတ္ပညာ " သင္တန္းအစီအစဥ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ ၏ " စကားအတတ္ပညာ" သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ယေန႕မွစ၍ ေမလအထိ ေဖာင္မ်ားျဖည့္စြက္၍ အခမဲ႔ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္း (MRTV-4) မွာအခမဲ႕ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

  ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question