COMMENT FORM - CPC EQUITY DAY 2021
ENGLISH:
On January 21, 2021, the Los Angeles City Planning Commission (CPC) will host a listening session to provide community members the opportunity to share their experiences with planning and development in their neighborhoods, and to offer equity-focused strategies that can ensure just outcomes for all Angelenos. Along with time set aside for public comment during the January 21 meeting, we also want to engage with community members in other ways, such as this survey. So please, tell us:

ESPAÑOL:
El 21 de enero de 2021, la Comisión de Planeación de la Ciudad de Los Ángeles (CPC) organizará una sesión de escucha para brindar a los miembros de la comunidad la oportunidad de compartir sus experiencias sobre la planeación y el desarrollo en sus vecindarios, y ofrecer estrategias centradas en la equidad que puedan garantizar resultados justos para todas y todos los angelinos. Junto con el tiempo reservado para comentarios públicos durante la reunión del 21 de enero, también queremos interactuar con los miembros de la comunidad de otras formas, como por esta encuesta. Cuéntanos:

Tagalog:
Sa Enero 21, 2021, magsasaayosa ang City Planning Commission (CPC) ng Los Angeles ng sesyon ng pakikinig para magbigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng komunidad na ibahagi ang kanilang mga karanasan tungkol sa pagpaplano at pagpapaunlad sa kanilang mga kapitbahay, at para mag-alok ng mga estratehiyang nakatuon sa pagkakapantay-pantay na maaaring tumiyak sa patas na mga resulta para sa lahat ng taga-Angeles. Kasama ng panahong inilaan para sa komento ng publiko sa pagpupulong sa Enero 21, gusto rin naming makibahagi sa mga miyembro ng komunidad sa iba pang mga paraan, tulad ng survey na ito. Kaya pakiusap, sabihin sa amin

中文
於2021年1月21日,洛杉磯市規劃委員會(CPC)將會舉行聆聽會,為社區成員提供分享他們在鄰里規劃和發展經驗的機會,並提供着重平等的策略,以確保所有洛杉磯人獲得平等的成果。除了在1月21日的會議上留出時間徵詢公眾意見之外,我們還希望通過其他方式,例如藉此調查,與社區成員互動。因此,請告訴我們:

한국어
2021년 1월 21일, 로스앤젤레스 도시계획 위원회(CPC)는 지역사회 구성원들에게 지역에서의 계획과 개발에 대한 경험을 공유하기 위한 기회를 제공하고 로스앤젤레스 주민 모두에게 정당한 결과를 보장할 수 있는 공평성 위주의 전략을 제시하기 위해 공청회를 개최할 예정입니다. 1월 21일 회의에서 공개 의견을 위해 따로 정한 시간과 함께, 저희는 이 설문조사처럼 다른 방식으로 지역사회 주민들과 교류하고자 합니다. 따라서 저희에게 다음 사항을 말씀해주십시오:

հայերեն
զարգացման հարցում իրենց փորձառություններով, ինչպես նաև առաջարկել հավասարության վրա հիմնված ռազմավարություններ, որոնք կարող են արդար արդյունքներ ապահովել Լոս Անջելեսի բոլոր բնակիչների համար: Հունվարի 21-ի հանդիպման համար նախատեսված հանրային քննարկման համար ժամանակ նախատեսելուց բացի՝ մենք համայնքին ներգրավում ենք այլ ձևերով, ինչպես օրինակ՝ այս հարցումն է: Ուստի խնդրում ենք ասել՝
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Select which language you would like to complete the survey in from the following
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of City of Los Angeles. Report Abuse