Пријава за членство во Медиа/Арт клуб / Paraqitje për anëtarësim në Media/Art klubin
Медиа/Арт клубовите на Младински образовен форум (МОФ) се место за слободно и креативно изразување на младите. Во моментов постојат 4 клубови во Македонија и тоа во Скопје, Тетово, Велес и Струга. Членовите на Медиа/ Арт клубовите посетуваат работилници во кои учат како да ги користат новите медиуми и техниките на уметноста. Содржините кои младите членови на Медиа/Арт клубовите ги создаваат имаат цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам.
Со пополнување на овој кус прашалник, се пријавувате за членство. По истекот на рокот ќе бидете контактирани од страна на вашиот локален координатор за понатамошни информации. Доколку имате некакво дополнително прашање, поставете го на sanja_stefanovik@mof.org.mk.

Ве молиме пополнете го прашалникот во целост.

Media / Art klubet e Forumit Rinor Arsimor (MOF) janë vend për shprehjen e lirë dhe kreative të të rinjve. Për momentin ekzistojnë 4 klube në Maqedoni, në Shkup, Tetovë, Veles dhe Strugë. Anëtarë të Media / Art klubeve vizitojnë punëtori, ku mësojnë si ti përdorin mediet e reja dhe teknikat e artit. Përmbajtjet të cilat të rinjtë e Media / Art klubeve i krijojnë, kanë për qëllim të nxisin mendimin dhe veprimin për në temë shoqërore konkrete me interes për ata, që të ndihmojnë komunitetin lokal nëpërmjet aktivizmit rinor.

Me plotësimin e këtij pyetësori të shkurtë, paraqiteni për anëtarësim. Pas skadimit të afatit, do tu kontaktojë koordinatori juaj lokal për informata të mëtejshme. Nëse keni pyetje plotësuese, mund ta parashtroni në sanja_stefanovik@mof.org.mk.

Ju lutemi plotësoni pyetësorin tërësisht.

Име и презиме / Emri dhe mbiemri
Your answer
Возраст / Mosha
Your answer
Населено место / Vendbanimi
Your answer
Училиште / Shkolla
Your answer
Мејл адреса / Posta elektronike
Your answer
Телефонски број / Numri i telefonit
Your answer
Од понудените теми, најмногу се интересирам за: / Nga temat e ofruara, më tepër më intereson:
Повикот ми фати око поради тоа што: / Thirrjen ma kapi syri, sepse:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms