ใบงานที่ 1 จงสืบค้นและตอบคำถาม
วิทยาการคำนวณ ม.4/2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ชื่อ - สกุล *
Your answer
องค์ประกอบการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking)
ให้ผู้เรียนสามารถคิดได้เป็นขั้นตอน นำการเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือในการฝึกคิด
เป็นขั้นตอน เป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วย
ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะ
ภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จงหาคำตอบเรื่อง องค์ประกอบของการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
Your answer
Decomposition (การย่อยปัญหา) หมายถึง *
Your answer
Pattern Recognition (การจดจำรูปแบบ) *
Your answer
Abstraction (ความคิดด้านนามธรรม) *
Your answer
Algorithm Design (การออกแบบอัลกอริทึ่ม) *
Your answer
พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) คืออะไร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.