ใบสมัครหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) (ภาคปฏิบัติ)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑๙ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒๐ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๓,๙๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรม ชำระค่าธรรมเนียม ๔,๒๐๐ บาท

  เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐานโดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com

  ๑๕. ที่พัก สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713 จองผ่าน Line ชื่อ “LINEศูนย์สัมมนาฯมสธ”(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีจองที่พักใน มสธ. ให้โอนเงินค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)

  Captionless Image

  Captionless Image