แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยหรือหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของอบต.ท่าโพธิ์ชัย  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้รับบริการ *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
ขอรับบริการจากหน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ *
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร้วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ เช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ควรได้รับการปรับปรุงในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy