Ymunwch â Chydweithredfa Tai Machynlleth // Join Machynlleth Housing Co-op
* Scroll down for English
-------------------------------------------

Llenwch y ffurflen hon erbyn diwedd DYDD SUL 8fed o DACHWEDD 2020.

Fel rheol, byddem yn edrych ar yr holl geisiadau ac yna creu rhestr fer o bobl i'w gwahodd draw am swper. Gan fod ansicrwydd ynghylch yr hyn a fydd yn bosibl ym mis Tachwedd, rydym wedi neilltuo dwy noson i wneud galwadau fideo yn lle.
Byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn dydd Mawrth 10fed Tachwedd os ydym am eich gwahodd am sgwrs fideo.

* Sylwch: Y dyddiadau ar gyfer y galwadau fideo fydd Mercher 11eg a Iau 12fed Tachwedd, y ddau ar ôl 6:30yh.

Er mwyn gwella mynediad i'r broses ymgeisio, rydym yn cynnig dau ddewis arall yn lle llenwi'r ffurflen hon ar-lein:

- Gwnewch fideo o'ch ymatebion i'r cwestiynau a'i e-bostio atom; neu
- Rhowch eich ymatebion i ni dros y ffôn. E-bostiwch ni i drefnu amser i wneud hyn.

Ein cyfeiriad e-bost yw mail@mach.coop.

Wrth ddewis aelod cydweithredol newydd byddwn yn ystyried y canlynol:

- Pa mor dda rydyn ni'n meddwl y byddech chi'n ffitio yn y Tŷ a'r 'Coop';
- Pa mor gyson ydych chi ag Egwyddorion Cydweithredol, gan gynnwys eich ymrwymiad i rannu gwaith;
- Pa mor arwyddocaol yw eich angen am dai;
- Unrhyw rwystrau y gallech eu hwynebu wrth geisio dod o hyd i dai yn rhywle arall oherwydd anffafriaeth

Diolch yn fawr am eich diddordeb mewn ymuno â'n Co-op!

------------------------------------------

Please complete this form by the end of SUNDAY 8TH NOVEMBER 2020.

Normally, we'd look at all the applications and shortlist to a few people to invite over to dinner. As there's uncertainty around what will be possible in November, we have set aside two evenings to do video calls instead.
We'll let you know by Tuesday 10th Nov whether we're inviting you to a video chat.

*Please note: The available video call dates are Wed 11th and Thurs 12th Nov, both after 6:30pm.

To improve access to the application process, we offer two alternatives to filling in this form online:

- Make a video of your responses to the questions and email it to us; or
- Give your responses to us over the phone. Please email us to arrange a time to do this.

Our email address is mail@mach.coop.

When choosing a new co-op member we will take the following into account:

- How well we think you would fit in the House and Coop;
- How aligned you are with Cooperative Principles, including your commitment to work sharing;
- How significant your need for housing is;
- Any barriers you may face in accessing housing elsewhere due to discrimination

Many thanks for your interest in joining our Co-op!
Dy enw // Your name *
Dy rif ffôn // You phone number *
Dy gyfeiriad e-bost // Your email address *
A allet ti ddweud wrthym ychydig amdanat ti dy hunan? // Could you tell us a bit about yourself? *
Dyweda wrthym pam hoffet ti ymuno â'n Coop // Please tell us why you'd like to join our Co-op *
Beth yw dy brofiad o fyw ar-y-cyd gydag eraill? // What is your experience of shared living? *
Disgwylir i aelodau'r Co-op gyfrannu at rediad y tŷ a'r Co-op. Ar wahân i rannu'r coginio, glanhau a thacluso, mae gennym nifer o rolau y mae aelodau'n eu cyflawni - mae'r ysgrifennydd yn trefnu cyfarfodydd, mae'r trysorydd yn gwneud cyfrifon, mae'r person cynnal a chadw yn cydlynu atgyweiriadau, mae'r person bwyd yn archebu bwyd cymunedol ac ati. Sut fyddet ti'n teimlo am gyfrannu at redeg y Co-op, a pha un o'r rolau cyfredol hyn sy'n apelio atat ti? // Mach Housing Co-op members are expected to contribute to the running of the house and the Co-op. Besides sharing the cooking, cleaning & tidying, we have a number of roles that members perform — the secretary organises meetings, the treasurer does accounts, the maintenance person coordinates repairs, the food person orders communal food etc. How would you feel about contributing to the running of the Co-op, and which of these current roles appeal to you? *
Mae'n well gennym gydletywr sy'n edrych i ymrwymo a chymryd rhan yn y Co-op, yn hytrach nag aros am gyfnod byr o amser yn unig. A oes amserlen benodol ar gyfer byw yn y Co-op? // We have a preference for a housemate who is looking to commit and get involved with the Co-op, rather than just staying short term. Is there a specific time frame you have for living in the Co-op? *
A oes unrhyw beth sy'n debygol o olygu bod yn rhaid i ti adael y Coop / Machynlleth am gyfnodau hir o amser? // Is there anything that is likely to take you away from the Co-op/Machynlleth for extended periods? *
Rydym yn cymryd y pandemig yn o ddifrif ac yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chymryd agwedd gyfunol tuag at "reolau tŷ" ein hunain i helpu i gadw ein gilydd a'n cymuned yn ddiogel. Nid ydym yn golchi ein siopa bwyd, ond rydym weithiau'n hunan-ynysu ar ôl teithio, a ddim yn derbyn gwesteion am y tro. Sut mae hyn yn swnio, ac a oes gennyt unrhyw gwestiynau amdano? // We are taking the pandemic seriously and following Welsh Government guidelines, as well as taking a collective approach to our own "house rules" to help keep each other and our community safe. We aren't bleaching our shopping, but we are sometimes self-isolating after travelling, and not having guests for the time being. How does this sound, and do you have any questions about it? *
A oes 'na unrhyw beth arall ti'n credu y dylem ni wybod? // Is there anything else you think we should know?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy