แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภานี้ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา เพื่อศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาจะได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
สำนัก *
Your answer
กลุ่มงาน *
Your answer
โทร *
Your answer
โปรดเลือกหมวดหมู่ของข้อมูลที่ท่านได้นำจากเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๑. ระบบรัฐสภาอาเซียน
๒. รัฐสภาไทยกับอาเซียน
๓. ตราสารอาเซียน
๔. การพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา
๕. กระทู้ถามเกี่ยวกับตราสารอาเซียนของรัฐสภา
๖. รายงานการศึกษาดูงานประเทศสมาชิกอาเซียนของรัฐสภา
๗. กฎหมายในกลุ่มอาเซียน
๘. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย
๙. อาเซียนกับภายนอก
๑๐. ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๑. รายการโทรทัศน์ ASEAN LAW
๑๒. รายการวิทยุรัฐสภา
โปรดกรอกรายละเอียดของข้อมูลจากเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาเซียน (โปรดระบุเรื่อง)
Your answer
การศึกษาค้นคว้าเพื่องานวิชาการ (โปรดระบุเรื่องที่ศึกษาและเอกสารที่นำไปอ้างอิง)
Your answer
เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา/ประชุม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา (โปรดระบุรายละเอียดและการอ้างอิง)
Your answer
ใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย/ลงมติ (โปรดระบุเรื่อง ครั้งที่และวันที่ประชุม)
Your answer
การนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ
Your answer
****กรณีที่ท่านได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการทำงานวิชาการหรือการปฏิบัติงาน ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาเอกสารของท่านที่มีการอ้างอิงมาที่ email : acc.parliament@gmail.com
ขอบคุณสำหรับคำตอบของท่าน
เว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา www.parliament.go.th/ac2017
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service