ขอผ่อนผันการเรียกระดมพลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2560 ** เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ กรอกข้อมูลนี้ เมื่อส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น** (สอบถามเพิ่มเติม 0865195668)
ด้วยกระทรวงกลาโหมมีนโยบายกำหนดให้สถานศึกษาต่าง ๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จ การเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญ สด.8 แล้ว แต่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา แจ้งให้กระทรวงกลาโหมทราบเพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นการล่วงหน้าก่อนที่กระทรวงกลาโหมจะออกหมายเรียกพล ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และได้รับหนังสือสำคัญ สด.8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปติดต่อขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ กองกิจการนักศึกษา โดยนำหลักฐานไปยื่นประกอบขอผ่อนผัน ฯ ดังนี้
1. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8 (พร้อม หน้าที่มีรูปถ่าย ในสมุดพก) จำนวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาลงชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
******* ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น * และต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วจึงกรอกข้อมูลนี้นะครับ หากไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิการขอผ่อนผันฯ
ชื่อ
ป้อนข้อมูลเฉพาะชื่อ ไม่ต้องมีคำนำหน้า
Your answer
สกุล
ป้อนนามสกุล
Your answer
เลขประจำตัวนักศึกษา มศก.
ป้อนหมาเลขประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Your answer
โทรศัพท์ที่ติดต่อ
ป้อนหมาเลขประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Your answer
เครื่องหมายประจำตัวทหาร
เครื่องหมายประจำตัวทหาร คือหมายเลขประจำตัว เช่น ทบ.2558 รบ.714
Your answer
ปี พ.ศ.ที่ เกิด
ป้อนเฉพาะปี พ.ศ.ที่เกิดเท่านั้น
Your answer
บ้านเเลขที่ ตามภูมิลำเนาทหาร
ป้อนบ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่ หรือซอย หรือ ถนน ตามภูมิลำเนาทหาร
ป้อนหมู่ที่ หรือซอย หรือ ถนน
Your answer
ตำบล หรือแขวง ตามภูมิลำเนาทหาร
ป้อนตำบล หรือ แขวง
Your answer
อำเภอ หรือ เขต ตามภูมิลำเนาทหาร
ป้อนอำเภอ หรือ เขต
Your answer
จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร
ป้อนจังหวัด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms