แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศ

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของท่าน
  ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ความครบถ้วน และความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  Please enter one response per row
  ข้อมูลข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  เป็นแหล่งความรู้และนำไปอ้างอิงได้
  Please enter one response per row
  สารสนเทศด้านงานบุคลากร
  สารสนเทศด้านงานรับสมัคร
  สารสนเทศด้านงานการเงิน
  สารสนเทศด้านงานทะเบียน
  สารสนเทศด้านงานกิจการนักศึกษา
  Please enter one response per row
  มีความสวยงาม น่าสนใจ
  รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร อ่านง่าย ใช้งานได้สะดวก
  ภาพประกอบการใช้งาน เหมาะสม ชัดเจนและสวยงาม
  Please enter one response per row
  ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
  การรับปัญหาและการแก้ไขปัญหา เมื่อพบข้อผิดพลาด
  การกู้คืนระบบเครือข่าย รวดเร็วและทันต่อการใช้งาน
  Please enter one response per row
  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการซ่อมบำรุง
  บุคลากรมีทักษะความชำนาญในการให้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้
  Please enter one response per row
  ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลทุก ๆ ด้าน
  ความทันสมัยของระบบสารสนเทศ
  มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน
  รูปแบบการให้บริการควรดึงดูดความสนใจในการใช้บริการ
  ความรวดเร็ว และความสมบูรณ์ของระบบเครือข่าย
  ความปลอดภัยในการใช้บริการ
  กระบวนการเป็นระบบ มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
  มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
  ระบบสารสนเทศใหม่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี
  ระบบสารสนเทศสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  ระบบสารสนเทศมีกระบวนการประเมินผลที่เหมาะสมกับความต้องการ
  ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ มีความสะดวกและเข้าใจง่าย
  ลำดับการทำงานของแต่ละโปรเซส มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  This is a required question