DEKLARACJA ABSOLWENTA
KLUB ABSOLWENTA
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

e-mail: klub.absolwenta.swsm@gmail.com
Email *
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko na dyplomie *
Kierunek ukończnych studiów *
Rodzaj studiów *
Rok uzyskania dylomu *
Numer dyplomu *
Oświadczenia
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach,ul. Mickiewicza 29, 40-85 Katowice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) e-mail: iod@swsm.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych
z budowaniem i utrzymywaniem więzi Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach z absolwentami przy wykorzystaniu newslettera Klubu Absolwenta Ślaskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych może utrudnić budowanie i utrzymywanie więzi ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającym z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane przechowywane będą do czasu rezygnacji z członkostwa w Klubie Absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji wysłanego na adres e-mail: klub.absolwenta.swsm@gmail.com.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji działań związanych z budowaniem i utrzymywaniem więzi Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach z absolwentami. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. *
Regulamin Klubu Absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach
Misja i cele
Misją Klubu Absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach jest budowanie i rozwijanie więzi między uczelnią a jej absolwentami. Działania Klubu Absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach mają charakter informacyjno-integracyjny i są przygotowane specjalnie dla absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
W szczególności do zadań Klubu Absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach (dalej: Klub) należy:
- kształtowanie bardzo dobrych relacji i współpracy absolwentów z całym środowiskiem akademickim Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach,
- prowadzenie serwisu informacyjnego dla absolwentów o wydarzeniach na uczelni, osiągnięciach naukowych studentów, pracowników i absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach,
- informowanie o możliwości dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów,
- tworzenie możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych na stronie internetowej oraz podczas zjazdów i spotkań absolwentów,
- organizowanie programów stypendialnych i mentorskich dla studentów i absolwentów, kursów, szkoleń, projektów naukowo-badawczych, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji,
- propagowanie wzorców osobowych, zachowań i inicjatyw wspomagających działania w zakresie budowy właściwego wizerunku Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oraz jego absolwentów,
- współpraca z organizacjami zrzeszającymi absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w kraju i za granicą.

Organizacja
1. Klub jest formą działalności Uczelni, którą prowadzi Uczelniane Biuro Karier (UBK) we współpracy z wyznaczonym nauczycielem akademickim UBK prowadzi bazę danych członków Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań UBK może współpracować z z innymi jednostkami Uczelni oraz Samorządem Studenckim.
2. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Członkowie Klubu mogą w jego działalności uczestniczyć w stopniu przez siebie wybranym.
3. Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, zwłaszcza jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.
4. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji członków Klubu w drodze wymiany informacji i uwag.

Zasady członkostwa
1. Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
2. Zapisując się do Klubu absolwent wypełnia Deklarację Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach i składa oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.
3. UBK po otrzymaniu Deklaracji Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach dokonuje weryfikacji danych i wpisuje do bazy nową osobę jako pełnoprawnego członka Klubu, co oznacza, iż przysługują jej wszystkie prawa wynikające z członkostwa w Klubie.
4. W przypadku braku identyfikacji absolwenta w bazie danych uczelni zostanie on poproszony o okazanie odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
5. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach są nieprawdziwe, Samorząd zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona członków Klubu osoby, która przesłała informacje niezgodne z prawdą.
6. Każdy członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z UBK pod adresem: klub.absolwenta.swsm@gmail.com.
7. Dane teleadresowe członków Klubu znajdujące się w bazie są udostępniane wyłącznie członkom Klubu za zgodą osób, których dane dotyczą.
8. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym UBK drogą mailową, pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji.
9. UBK zastrzega sobie prawo, a absolwent to prawo akceptuje, do wykluczenia danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejszy Regulamin lub prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego członków lub Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
10. Absolwentowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
11. W momencie wystąpienia lub wykluczenia członka z Klubu danej osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu.

Warunki współpracy z instytucjami zewnętrznymi
1. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach wybiera na Partnera Klubu instytucję godną zaufania wyróżniając ją w ten sposób spośród innych podmiotów funkcjonujących na rynku.
2. Wyboru Partnera Klubu dokonuje UBK w porozumieniu z wyznaczonym nauczycielem akademickim po uprzednim zapoznaniu się z działalnością instytucji i jej ofertą.
3. Informacje o Partnerze Klubu (adres instytucji, logo i adres strony internetowej) oraz ofercie skierowanej do członków Klubu znajdują się na stronie internetowej Klubu.
4. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Partnerem Klubu a Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach określa odrębna umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
5. Istnieje możliwość podjęcia innych form współpracy (np. fundowanie nagród, specjalne oferty promocyjne) przez Partnerów Klubu oraz przez podmioty Partnerem Klubu nie będące.

Ustalenia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu. Jest również dostępny do wglądu w siedzibie Klubu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
4. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej Klubu na facebooku.

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Klubu Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach i w pełni go akceptuję. *
Oświadczam, że podane w formularzu dane są prawdziwe. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy