แบบขอรับบริการสร้างรายวิชาออนไลน์บนระบบ SWU Course Web: Moodle
สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการใช้ระบบ SWU Online Courses: Moodle ในการจัดการเรียนการสอน อบรม เท่านั้น
ชื่อ-นามสกุลผู้สอน/ผู้รับผิดชอบ *
สาขา/ภาควิชา หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ *
รหัสวิชา (ตัวอย่าง เช่น CPE220) *
ชื่อรายวิชาที่ต้องการเปิดสอนด้วย Moodle (ตัวอย่าง เช่น DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS) *
ตอนเรียนที่ (section ตัวอย่าง เช่น B01) *
แนบไฟล์รายชื่อนิสิต (ต้องประกอบด้วยคอลัมน์ ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์-มศว เป็นอย่างน้อย)
รูปแบบรายวิชาที่เปิดสอน *
วัตถุประสงค์การใช้งาน *
วันที่เปิดสอน *
MM
/
DD
/
YYYY
ติดต่อ-สอบถาม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15052, 17977
โทรสาร 0 2259 2217
อีเมล์ ited@g.swu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. - Terms of Service