แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คำชี้แจง
1. นักเรียนควรทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองเพื่อให้ทราบว่ามีสมรรถภาพผ่านเกณฑ์หรือไม่
ถ้ามีสมมรภาพผ่านเกณฑ์ แสดงว่าน้องๆมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง แต่ถ้ายัง ไม่ผ่าน เกณฑ์
ควรปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายในส่วนที่ยังไม่ผ่าน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้มากขึ้น
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรง
2. นักเรียนทุกคนควรทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. ถ้าพบว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียน บางอย่าง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ควรปรึกษาครูพลศึกษา หรือครูอนามัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คำแนะนำ

  1. ถ้านักเรียนทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง ค่าที่กำหนด หรือสูงกว่า แสดงว่าการทดสอบสมรรถภาพ ผ่าน 2. ถ้านักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วพบว่า มี่ค่าอยู่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด แสดงว่า การทดสอบสสมมรภาพ ไม่ผ่าน 3.ให้นักเรียนบันทึกด้วยว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ลงในช่องให้ตรงกับชั้นและภาคการศึกษา 4. ถ้าผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายรายการใดที่ "ไม่ผ่าน" ให้ปฎิบัติตามข้อแนะนำจากครูพละ หรือ ครูอนามัย และควรให้ผลการทดสอบปลายภาค ดีขึ้นกว่าภาคต้น

  กิจกรรมทดสอบ

  ดูตามค่ามาตรฐานด้านล่างและตอบคำถาม (ตอบตามระดับชั้นที่เรียนผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row
  นั้งงอตัว
  นอนยกตัว
  ดันพื้น
  เดินวิ่ง1.6 กม.(นาที)
  Please enter one response per row

  ค่ามาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน ชาย

  Captionless Image

  ค่ามาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน หญิง

  Captionless Image