แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เว็บไซต์ : http://president.yru.ac.th/ofc/
คำอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์
เว็บไซต์กองกลาง มีเป้าหมายให้บริการข้อมูลและสารสนเทศแก่คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ
คำชี้แจง
แบบประเมินเว็บไซต์นี้ เป็นแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ และคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ท่านทราบหรือค้นพบเว็บไซต์นี้โดยวิธี
ตอนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
Clear selection
2. สถานะของผู้ใช้บริการ
Clear selection
ตอนที่ 2
ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน
ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการชัดเจน
3. เนื้อหาและสารสนเทศที่ให้บริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
4. ระดับภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
Clear selection
ด้านเนื้อหาและสารสนเทศของเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาและสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลจริง
2. เนื้อหาและสารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
3. ลิงก์ภายนอกในเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
4. เนื้อหาและสารสนเทศหลักในเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานไม่อ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
5. ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในเว็บช่วยเสริมความชัดเจนของเนื้อหาและสารสนเทศ
6. เนื้อหาและสารสนเทศในเว็บไซต์แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ
8. ข้อมูลและสารสนเทศหลักๆ ที่นำเสนอเป็นของหน่วยงานเอง
Clear selection
โครงสร้างและความง่ายต่อการใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ภาพหรือกราฟิกในเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ
2. รูปแบบและขนาดหน้าจอภาพมีความเหมาะสม
3. เว็บไซต์เชื่อถือได้ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้สารสนเทศของเว็บไซต์
4. เว็บไซต์มีความสมบูรณ์และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
5. รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
6. โครงร่างสีตัวอักษรและสีพื้นที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
Clear selection
คุณค่าต่อการศึกษา/การให้ความรู้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. สารสนเทศที่นำเสนอในเว็บไซต์เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ข้อมูลและสารสนเทศของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ
3. เว็บลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ทำงานได้ ไม่มีข้อผิดพลาด
4. เว็บไซต์มีอีเมล์ รายละเอียดการติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ
Clear selection
คุณภาพด้านเทคนิค
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
1. ลิงก์ภายนอกสามารถเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายปลายทางได้
2. แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศดาวน์โหลด (Download) ได้ง่าย
4. ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์และข้อมูลในเว็บ
Clear selection
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy