චිත්ත විශුද්ධි පදනම - සාමාජික අයදුම් පත
ධම්මගිරි අරණ්‍ය සේනාසනය, දොඩම්තාලාව, මල්ලියගොඩ , වෑඋඩ Tel: 4946100, 0772900095, E-mail : cvpadanama@gmail.com
Email address *
Chiththa Vishuddhi Foundation - Membership Application
Dhammagiri Monastery, Dodamthalawa, Malliyagoda, Wauda, Sri Lanka.
සම්පුර්ණ නම/ Full Name *
Your answer
ලිපිනය / Address *
Your answer
පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය/ District
ස්ත්‍රී , පුරුෂ භාවය / Male or Female
උපන්දිනය /Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/ N.I.C. Number
Your answer
ස්ථාවර දුරකථන අංකය / Phone Number
Your answer
ජංගම දුරකථන අංකය/ Mobile Phone No.
Your answer
දැනට කරන රැකියාව/ Occupation
Your answer
විශ්‍රාමික නම් කල රැකියාව / Previous Occupation (If retired)
Your answer
චිත්ත විශුද්ධි පදනම සංවිධානය කරන මාසික භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ද වන්නේනම් හෝ සම්බන්ද වී ඇත්නම් ස්ථානය හා වසර / If you participate (or have participated) to a Monthly meditation programs conducted by the Foundation, please enter the place and year.
Your answer
චිත්ත විශුද්ධි පදනම සංවිධානය කරන දින 5 නේවාසික භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ද වී ඇත්නම් ස්ථානය, වසර හා මාසය සඳහන් කරන්න/ If you have participated to any 5 day residential meditation programs please enter the place, year and month.
Your answer
මීට පෙර චිත්ත විශුද්ධි පදනමේ සාමාජිකත්වයක් ලබාගෙන ඇත්නම්, සාමාජික අංකය/ If you are a member of Chiththa Vishuddhi Foundation, Enter the membership No.
Your answer
ඔබහට පදනම වෙනුවෙන් උපකාර කළහැකි යම් විශේෂ කුසලතා/ හැකියාවන් ඇත්නම් ඒ පිලිබඳ පහතින් විස්තර දක්වන්න (උදා. ගොඩනැගිලි සැලසුම් සැකසීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු, විඩියෝ සකස්කිරීම්, තොරතුරැ හා පරිගනක තාක්ෂණය ... ආදී වශයෙන් )/ If you have any special capabilities, please enter here in which way you can help the activities of the foundation (eg: Building planning and constructions, video recording/editing, graphic design etc..).
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms