แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
     ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี  5 ระดับ คือ 1=น้อยที่สุด  2=น้อย  3=ปานกลาง  4=มาก  5=มากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy