แบบฟอร์มส่ง Checklist ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมระบบISO 15189/15190
คำชี้แจง : เพื่อช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าและความพร้อมของหน่วยงานท่านในการเตรียมการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอตรวจประเมิน ระบบ ISO 15189 คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำ checklist ขึ้น แต่เนื่องจากใน checklist มีข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ เพราะจะทำให้เกิดความไม่สะดวก ดั้งนั้น จึงขอให้แต่ละ รพ. download แบบฟอร์ม checklist จากนั้น print ออกมาตรวจสอบและทำchecklist โดยใช้ปากกา หรือ ดินสอดำ ส่งกลับผ่านแบบฟอร์มนี้ โดยสแกนแล้วส่งกลับเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ pdf (จะให้ส่งเอกสารเป็นห้วงๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ดั้งนั้นเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องขอให้เก็บเอกสารต้นฉบับของท่านไว้ใช้ต่อในภายหลัง)
Download เอกสาร checklist และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้างล่างนี้
1 กว.4 https://goo.gl/D5f2U4 (เอกสารนี้ดัดแปลงจากต้นฉบับใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น)
2 กว.10 https://goo.gl/hq9pBE
3 แนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ https://goo.gl/pcXqDT
4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190-2003 https://goo.gl/7PVvyj
ข้อมูลการส่งเอกสาร Checklist
1 รพ. *
2 รายงานการเตรียมความพร้อมถึง ณ วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
3 ขอส่ง checklist ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมระบบ ISO 15189 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service