Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vasiľov na roky 2020 - 2026 (pre občanov)
Vážení občania,

dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Je to významný strategický dokument, v ktorom sa budeme usilovať stanoviť správne smerovanie ďalšieho rozvoja obce. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.
Osobné informácie:
1. Vek: *
2. Pohlavie: *
3. Kde sa nachádza miesto vášho pracoviska? *
A. Obec ako miesto bývania:
4. Aké výhody má podľa vás bývanie v obci Vasiľov? *
Súhlasím
Čiastočne súhlasím
Nesúhlasím
Život je kľudnejší a pokojnejší ako v meste
Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
Blízky kontakt s prírodou
Vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva
5. Uveďte prípadne iné výhody bývania v obci Vasiľov:
6. Aké nevýhody má podľa vás bývanie v obci Vasiľov? *
Súhlasím
Čiastočne súhlasím
Nesúhlasím
Málo pracovných príležitostí
Zlé možnosti nákupu a využívania služieb
Málo možností na sebarealizáciu
Za všetkým treba ďaleko dochádzať
7. Uveďte prípadne iné nevýhody bývania v obci Vasiľov:
B. Obec a základné životné potreby:
8. Označte úroveň vašej spokojnosti s poskytovaním služieb v obci Vasiľov: *
Spokojný
Ani nespokojný, ani spokojný
Nespokojný
Kvalita zotavovacích aktivít
Stav miestnych komunikácií
Stav chodníkov
Stav verejnej zelene
Dostupnosť (časová, priestorová)
Vybavenosť verejným vodovodom
Vybavenie obce verejnou kanalizáciou
Vybavenie obce elektrinou
Vybavenie obce plynom
Požiarna ochrana
Zdravotné stredisko
Všeobecná zdravotnícka starostlivosť
Kvalita výučby základných škôl
Množstvo kultúrnych podujatí
Možnosti športového vyžitia
So stavom športových zariadení
So stavom kultúrnych zariadení
So stavom školských zariadení
So stavom sociálnych zariadení
So stavom ďalších zariadení občianskej vybavenosti
Dom smútku
Knižnice
Dostupnosť verejného internetu
Pokrytie signálom mobilných sietí
C. Obec a práca:
9. Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami vo vašej obci? *
Spokojný
Ani nespokojný, ani spokojný
Nespokojný
Pre mužov
Pre ženy
10. V ktorom odvetví by podľa vášho názoru bol najpotrebnejší vznik nových pracovných miest v obci? *
Required
11. Prečo doteraz nevznikli podľa vás uvedené pracovné miesta? *
Required
D. Obec ako sociálny priestor:
12. Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci? *
Required
E. Obec a jej rozvoj:
13. V ktorých oblastiach považujete našu obec za atraktívnu? *
atraktívna
neatraktívna
neviem
Prírodné bohatstvo
Stav historických a kultúrnych pamiatok
Zachovávanie tradícií
Zachovávanie ľudových remesiel
Kultúrne podujatia
Služby pre turistov
Verejné priestranstvá
Čisté životné prostredie
14. Poznáte rozvojové priority obce? *
15. Ktoré problémy podľa vášho názoru je potrebné riešiť v obci? *
Čo najskôr
V budúcnosti
Netreba riešiť
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
Vylepšenie nákupných možností
Výstavba domov, bytov
Zlepšenie kvality životného prostredia
Vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas, (napr. športoviská, detské ihriská a pod.)
Oprava ciest a komunikácií
Výstavba nových komunikácií
Postarať sa o prácu pre mladých
Postarať sa o starších obyvateľov obce
Vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu
Vytvoriť podmienky pre podnikateľov
Zlepšiť zdravotnícku starostlivosť
Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
Zlepšiť podmienky predškolskej výchovy
Zlepšiť podmienky školskej výchovy
Zlepšiť podmienky mimoškolskej výchovy
Zlepšiť dopravnú dostupnosť obce
Zlepšiť celkový vzhľad obce
Rozšíriť ponuku služieb v obci
Rozvoj cestovného ruchu
16. Uveďte podľa Vás tri najväčšie problémy, ktoré by mala obec bezodkladne riešiť: *
17. Podľa vášho názoru aké služby v obci chýbajú, alebo je ich potrebné rozšíriť? *
18. Čo by ste odporučili návštevníkom navštíviť v obci? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy