แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

สภาพ ปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

คำชี้แจง แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม การตอบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบตามสภาพ ปัญหา และความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่เป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ในพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดนครพนม โดยจะไม่ส่งผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงเรียน.... *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามคำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4. วิชาเอก
Your answer
5. ประสบการณ์ในการทำงาน *
6. ตำแหน่ง *
7. ขนาดสถานศึกษา *
8. หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดนครพนม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 หมายถึง มีสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยมากที่สุด
4 หมายถึง มีสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยมาก
3 หมายถึง มีสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยน้อย
1 หมายถึง มีสภาพ ปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยน้อยที่สุด
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
1. การจัดเก็บข้อมูลระดับปฐมวัย
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
1.2 ผู้รับผิดชอบข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
1.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
2.1 เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
2.2 เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
2.3 เพื่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
2.4 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
3.1 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
3.2 สรุปผล/รายงานผล/ปรับปรุง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
4. เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
5. การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย 2561 *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
6. การวิเคราะห์หลักการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยตามตารางกิจกรรมประจำวัน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ปฏิบัติงานประจำปีของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
8. การวิเคราะห์เทคนิค หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
9. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
10. การจัดชั้นเรียน/วัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
11. การจัดสถานที่เล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กระดับปฐมวัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
12. การจัดให้มีสถานที่เล่นในร่มสำหรับเด็กนอกห้องเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
13. การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และพื้นห้องให้สามารถนั่งและนอนได้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
14. การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
15. การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
16. การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและพัฒนา การของเด็กปฐมวัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
17. การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีการแสดงออกทุกด้าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
18. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
19. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามความสนใจของเด็ก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
20. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็ก กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง
21. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง การเรียนรู้สู่ท้องถิ่น สภาพที่แท้จริง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพการปฏิบัติ
ปัญหาการปฏิบัติ
ความคาดหวัง