แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้รับบริการ *
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
โปรดเลือกในช่องระดับที่เป็นควาจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมาที่สุดในแต่ละหัวข้อโดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด
4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2= พึงพอใจน้อย
1= พึงพอใจน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.1 ด้านข้อมูล
1.ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
3.ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.2 ด้านการใช้งาน
1.ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บเพจ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
3.สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.3 ความพึงพอใจในใช้บริการข้อมูลบลเว็บไซต์ของคณะ
1.ภาพ สี และการออกแบบสวยงาม *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
2.4 ด้านการใช้ประโยชน์
การนำไปใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service