Jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur – ocena wnioskodawców
W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur.
Wyniki ankiety posłużą do oceny adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ankieta jest anonimowa.
1. Proszę o dokonanie oceny procesu naborów wniosków organizowanych przez LGD poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z 5 poniższych kategorii:(oceny od 1 do 5: 1 – niedostateczna; 2 – mierna; 3 – dostateczna; 4 – dobra; 5 – bardzo dobra) *
1
2
3
4
5
Ocena skuteczności informowania o ogłaszanych naborach wniosków (skuteczność informowania, powszechność, dostępność informacji)
Ocena jakości informacji o ogłaszanych naborach (rzeczowość, konkretność)
Ocena obsługi w biurze LGD (atmosfera, przyjazność, otwartość na problemy, gotowość świadczenia pomocy)
Ocena stosowania procedur (pisma informujące o wynikach naboru, odwołaniach, dostępność informacji o kryteriach wyboru)
2. Czy według Pani/Pana kryteria stosowane przy ocenie projektów są: *
Tak
NIE
Czytelne
Przejrzyste
Łatwe do interpretacji
Jednoznaczne
Obiektywne
Niedyskryminujące
Adekwatne do celów określonych w LSR
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej prosimy o uwagi i rekomendacje.
Your answer
3. Które kryterium sprawiło Pani/Panu największy problem interpretacyjny, podczas składania wniosku o przyznanie pomocy?
Your answer
4. Jak ocenia Pani/Pan trafność określonych kryteriów oceny?
Kryteria oceny nietrafnie dobrane
Część kryteriów trafnie, a część nietrafnie dobrana
Większość kryteriów trafnie dobrana
Kryteria wyboru trafnie dobrane
Odczucie ogólne
W przypadku oceny nietrafności kryterium (ocena 1 lub 2) prosimy o jego wskazanie i rekomendacje.
Your answer
5. W jakim stopniu według Pani/Pana stosowane kryteria wyboru projektów pozwalają na wybór operacji przyczyniających się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju:
6. Czy według Pani/Pana zachodzi konieczność zmian kryteriów wyboru?
Jeżeli uważa Pani/Pan, że należy dokonać zmian kryteriów prosimy o wskazanie obszarów, które powinny one premiować.
Your answer
7. Czy podczas składania wniosku o przyznanie pomocy była Pani/Pan poinformowana(y) jak przebiega proces oceny?
7. Czy procedury naboru i wyboru projektów są według Pani/Pana przyjazne?
W przypadku zaznaczenia w pkt. 7 odpowiedzi NIE prosimy wskazać, jakie zmiany można wprowadzić w procedurach, by podnieść ich użyteczność i przejrzystość.
Your answer
Miejsce zamieszkania
Czy otrzymała Pani/Pan dofinansowanie w ramach naborów wniosków realizowanych przez LGD "Solna Dolina"?
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi uwagami.
Captionless Image
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service