แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในในการติวเข้มระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเมืองเกษ
โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานภาพ
ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด
1.ด้านความรู้
1.1 ความรู้ที่มีก่อนเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม ระบบ TCAS
1.2 ความรู้ที่มีหลังเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม ระบบ TCAS
2. ด้านวิทยากร
2.1 มีความรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี
2.2 การนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน
2.3 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดและสามารถดึงดูดความสนใจได้
2.4 การใช้สื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม
2.5 สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นชัดเจน
3. ด้านเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ความน่าสนใจของเนื้อหา/หัวข้อการบรรยาย
3.2 เนื้อหา/กิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3.3 ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
3.4 เอกสารประกอบการบรรยายมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
4. ด้านการอำนวยความสะดวก
4.1 ความพร้อมของสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
4.2 ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม
4.3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมติว ระบบ TCAS ในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy