HYYn kysely työelämäopinnoista // HYY’s survey on career studies // HUS förfrågan om arbetslivsstudier.
Ylioppilaskunta tahtoo kartuttaa tiedekunta- ja ainejärjestöjen työelämävastaavilta ja opintovastaavilta näkemyksiä koulutusohjelmien työelämäopinnoista. Tarkoituksenamme on kerätä tietoa työelämäopintojen laadusta, toimivuudesta ja siitä, voiko työelämäopintoja korvata järjestötoiminnalla. Kiitos kyselyyn vastaamisesta! Panoksesi on arvokas opiskelijoiden edunvalvonnalle.

Vastaathan kyselyyn 12.9. mennessä. Suuret kiitokset vastauksestasi!


Lämpimin terkuin, HYYn työelämäsektorin Paula & Anne

Kysymyksiä? Ole meihin yhteydessä!
paula.karhunen@hyy.fi, anne.soinsaari@hyy.fi

*****

The Student Union wishes to collect views on the career studies offered by degree programmes from the persons in charge of working life and studies in faculty and subject organisations. Our aim is to collect information on the quality and functionality of the career studies and on whether career studies can be substituted with organisational activities. Thank you for responding to the survey – your contribution is important for our advocacy work!

Please respond to the survey by 12 September. Massive thanks for your response!

Warm regards, Paula & Anne from HYY’s working life sector

Any questions? Please contact us!
paula.karhunen@hyy.fi, anne.soinsaari@hyy.fi

*****

Studentkåren vill kartlägga synpunkter på arbetslivsstudier i utbildningsprogrammen av arbetslivsansvariga och studieansvariga på fakultets-och ämnesföreningarna. Vårt syfte är att samla information om arbetslivsstudiernas kvalitet och funktion, samt om arbetslivsstudier kan ersättas med föreningsverksamhet. Tack för dina svar! Din insats är viktig för studenternas intressebevakning.

Du besvarar väl förfrågan senast 12 september. Stort tack för ditt svar!

Varma hälsningar, Paula& Anne från HUS arbetslivssektor

Frågor? Ta kontakt!
paula.karhunen@hyy.fi, anne.soinsaari@hyy.fi

Tiedekunta / Faculty / Fakultet
Koulutusohjema / Degree programme / Utbildningsprogram
Your answer
1. Pakollinen harjoittelu / Compulsory internship / Obligatorisk praktik
Tässä osiossa käsitellään vain pakollista harjoittelua.
***
This section only deals with compulsory internships.
****
I den här delen behandlas enbart obligatorisk praktik
Kuuluuko koulutukseesi pakollinen työharjoittelu? / Does your education include a compulsory internship? / Ingår obligatorisk praktik i din utbildning?
Kuinka pitkä harjoittelu on ajallisesti? / How long is the internship? / Hur lång är praktiken tidsmässigt?
Your answer
Kuinka montaa opintopistettä harjoittelu vastaa? / How many credits is the internship worth? / Hur många studiepoäng motsvarar praktiken?
2. Työelämäopinnot / Career studies / Arbetslivsstudier
Tässä osiossa käsitellään muita työelämään liittyviä opintoja kuin harjoitteluja.
*****
This section deals with studies related to working life, other than internships.
*****
I den här delen behandlas övriga arbetslivsrelaterade studier än praktik
Kuinka monta opintopistettä koulutusohjelmassasi on pakollisia työelämäopintoja? / How many credits worth of compulsory career studies are there in your degree programme? / Hur många studiepoäng obligatoriska arbetslivsstudier ingår i ditt utbildningsprogram?
Kuvaile vapaasti, millaisia työelämäopintoja on koulutusohjelmassasi / In your own words, describe what kind of career studies are there in your degree programme / Beskriv fritt hurdana arbetslivsstudier som ingår i ditt utbildningsprogram.
Your answer
Kuinka paljon koulutusohjelmassasi voi suorittaa vapaaehtoisia työelämäopintoja? / How many credits worth of voluntary career studies can you complete in your degree programme? / Hur mycket kan man avlägga frivilliga arbetslivsstudier i ditt utbildningsprogram?
Koetko, että työelämäopinnot ovat olleet sinulle hyödyllisiä? / How useful have the career studies been for you? / Upplever du att arbetslivsstudierna varit nyttiga för dig?
Vapaa sana työelämäopinnoista / Any comments on career studies / Fritt ord om arbetslivsstudier
Your answer
3. Työelämäopintoja ja harjoitteluja korvaavat opinnot / The substitution of career studies and internships / Ersättande studier för arbetslivsstudier och praktik
Tässä osiossa korvaavilla opinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi järjestötoimintaa, vapaaehtoistoimintaa tai työssäkäyntiä. Tarkoituksena on kartoittaa, kuinka paljon järjestötoiminnalla/vapaaehtoistoiminalla voi korvata työelämäopintoja tai harjoittelua.
****
This section deals with the substitution of studies with organisational activities, volunteer activities and work, for instance. Our aim is to chart the extent to which career studies or internships can be substituted with organisational/volunteer activities.
****
I den här delen avses med ersättande studier till exempel föreningsverksamhet, frivilligverksamhet eller arbete. Syftet är att kartlägga hur mycket man kan ersätta arbetslivsstudier eller praktik med föreningsverksamhet/frivilligverksamhet.
Voiko esimerkiksi järjestötoiminnalla tai työssäkäynnillä korvata työelämäopintoja? / Can career studies be substituted with organisational activities or work, for instance? / Kan man ersätta arbetslivsstudier med till exempel föreningsverksamhet eller genom arbete?
Miten? How? Hur?
Your answer
Saako koulutusohjelmassasi muuten opintopisteitä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnasta tai järjestötoiminnasta? / Can you receive credits for volunteer or organisational activities, for instance, in some other way in your degree programme? / Får du studiepoäng för frivilligverksamhet eller föreningsverksamhet i ditt utbildningsprogram?
Kuinka paljon opintopisteitä vapaaehtois- tai järjestötoiminnasta on mahdollista saada, ja millaisella prosessilla ne voi saada? / How many credits can you receive for volunteer or organisational activities, and what is the process for getting them? / Hur många studiepoäng är det möjligt att få för frivillig- eller föreningsverksamhet, och genom vilken process är det möjligt?
Your answer
Vapaa sana mistä tahansa työelämäopintoihin, harjotteluihin tai korvaaviin opintopisteisiin liittyvistä asioista / Any comments on anything related to career studies, internships or credits received through substitution. / Fritt ord om vad som helst som gäller arbetslivsstudier, praktik eller ersättande studiepoäng
Your answer
4. Tämä kysely oli hyödyllinen/ This survey was useful/ Den här förfrågan var nyttig
Mitä tahansa muuta sanottavaa työelämään liittyvistä asioista? Toiveita, ruusuja, risuja HYYlle? / Any other comments on matters related to working life? Any requests, praise or criticism for HYY? / Andra arbetslivsrelaterade ärenden? Önskemål, ris eller rosor till HUS?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy